అల్వార్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

అల్వార్ : బంగారు రేటు

16 జూలై 2024
73,640
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 73,640 +210.00
14 జూలై 2024 73,430 +0.00
13 జూలై 2024 73,430 +10.00
12 జూలై 2024 73,420 -20.00
11 జూలై 2024 73,440 +620.00
10 జూలై 2024 72,820 +270.00
09 జూలై 2024 72,550 +90.00
08 జూలై 2024 72,460 -690.00
07 జూలై 2024 73,150 +10.00
06 జూలై 2024 73,140 +10.00
అల్వార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,640
అల్వార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,650
అల్వార్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,857
అల్వార్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,720
అల్వార్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 73,640
అల్వార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,050
అల్వార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,100
అల్వార్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,699
అల్వార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,750
అల్వార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,650
అల్వార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,580
అల్వార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,760
అల్వార్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,286
అల్వార్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,760
అల్వార్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,740
అల్వార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,980
అల్వార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,250
అల్వార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,297
అల్వార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,250
అల్వార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,530
అల్వార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అల్వార్ : వెండి రేటు

16 జూలై 2024
92,630.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 92,630 -460.00
14 జూలై 2024 93,090 +0.00
13 జూలై 2024 93,090 +10.00
12 జూలై 2024 93,080 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,110 +1,160.00
10 జూలై 2024 92,950 +60.00
09 జూలై 2024 92,890 +350.00
08 జూలై 2024 92,540 -960.00
07 జూలై 2024 93,500 +10.00
06 జూలై 2024 93,490 +10.00
అల్వార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,110
అల్వార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,570
అల్వార్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,531
అల్వార్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,570
అల్వార్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 92,630
అల్వార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,960
అల్వార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,170
అల్వార్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,460
అల్వార్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,750
అల్వార్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,420
అల్వార్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,280
అల్వార్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,960
అల్వార్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,193
అల్వార్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,100
అల్వార్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,740
అల్వార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,010
అల్వార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,660
అల్వార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,749
అల్వార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,660
అల్వార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,810
అల్వార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర