అనంతపూర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

అనంతపూర్ : బంగారు రేటు

30 మే 2023
60,170
+420.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 59,750 +90.00
28 మే 2023 59,660 +0.00
27 మే 2023 59,660 +10.00
26 మే 2023 59,650 -100.00
25 మే 2023 59,750 -370.00
24 మే 2023 60,120 -390.00
23 మే 2023 60,510 -20.00
22 మే 2023 60,530 -120.00
21 మే 2023 60,650 +0.00
20 మే 2023 60,650 +10.00
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,680
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,650
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,635
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,110
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 59,750
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,330
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,620
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,340
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,620
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,100
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,860
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,050
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,878
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,980
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,610
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,920
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,540
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,508
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,920
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,950
అనంతపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అనంతపూర్ : వెండి రేటు

30 మే 2023
71,330.00
+40.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 71,290 -180.00
28 మే 2023 71,470 +10.00
27 మే 2023 71,460 +0.00
26 మే 2023 71,460 +1,080.00
25 మే 2023 70,380 -830.00
24 మే 2023 71,210 -1,090.00
23 మే 2023 72,300 -570.00
22 మే 2023 72,870 -620.00
21 మే 2023 73,490 +10.00
20 మే 2023 73,480 +0.00
అనంతపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,110
అనంతపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,380
అనంతపూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 74,026
అనంతపూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,520
అనంతపూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 71,290
అనంతపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,300
అనంతపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,330
అనంతపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,931
అనంతపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,410
అనంతపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,520
అనంతపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,400
అనంతపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,940
అనంతపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,087
అనంతపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,560
అనంతపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,400
అనంతపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,510
అనంతపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,770
అనంతపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,471
అనంతపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,080
అనంతపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,670
అనంతపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర