అనంతపూర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

అనంతపూర్ : బంగారు రేటు

16 జూలై 2024
73,770
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 73,770 +210.00
14 జూలై 2024 73,560 +10.00
13 జూలై 2024 73,550 +0.00
12 జూలై 2024 73,550 -20.00
11 జూలై 2024 73,570 +620.00
10 జూలై 2024 72,950 +270.00
09 జూలై 2024 72,680 +100.00
08 జూలై 2024 72,580 -690.00
07 జూలై 2024 73,270 +0.00
06 జూలై 2024 73,270 +10.00
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,770
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,770
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,011
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,840
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 73,770
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,170
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,230
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,852
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,870
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,770
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,710
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,880
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,412
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,880
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,870
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,110
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,360
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,420
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,360
అనంతపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,650
అనంతపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అనంతపూర్ : వెండి రేటు

16 జూలై 2024
92,790.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 92,790 -460.00
14 జూలై 2024 93,250 +0.00
13 జూలై 2024 93,250 +10.00
12 జూలై 2024 93,240 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,270 +1,160.00
10 జూలై 2024 93,110 +60.00
09 జూలై 2024 93,050 +350.00
08 జూలై 2024 92,700 -960.00
07 జూలై 2024 93,660 +10.00
06 జూలై 2024 93,650 +0.00
అనంతపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,270
అనంతపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,730
అనంతపూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,727
అనంతపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,730
అనంతపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 92,790
అనంతపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,120
అనంతపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,320
అనంతపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,694
అనంతపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,910
అనంతపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,570
అనంతపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,440
అనంతపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,100
అనంతపూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,344
అనంతపూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,240
అనంతపూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,900
అనంతపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,150
అనంతపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,790
అనంతపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,889
అనంతపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,790
అనంతపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,950
అనంతపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర