పశ్చిమ జిల్లా, సిక్కిం : బంగారం & వెండి ధర

పశ్చిమ జిల్లా : బంగారు రేటు

08 ఆగస్టు 2022
52,370
+270.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 52,100 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 52,090 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 52,090 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,400 -530.00
03 ఆగస్టు 2022 52,930 +1,120.00
02 ఆగస్టు 2022 51,810 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,720 -50.00
31 జూలై 2022 51,770 -1,320.00
30 జూలై 2022 53,090 +310.00
29 జూలై 2022 52,780 +600.00
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,930
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,720
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,163
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,720
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 52,100
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,620
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,770
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,255
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,970
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,770
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,190
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,640
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,345
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,310
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,190
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,240
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,300
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,176
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,730
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,380
పశ్చిమ జిల్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పశ్చిమ జిల్లా : వెండి రేటు

08 ఆగస్టు 2022
59,020.00
+1,230.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 57,790 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 57,780 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 57,780 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,400 +370.00
03 ఆగస్టు 2022 58,030 +160.00
02 ఆగస్టు 2022 57,870 -780.00
01 ఆగస్టు 2022 58,650 +640.00
31 జూలై 2022 58,010 -1,610.00
30 జూలై 2022 59,620 +350.00
29 జూలై 2022 59,270 +2,850.00
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 58,650
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,780
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,043
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,650
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 57,790
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,170
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,970
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,307
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 60,000
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 58,010
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 64,130
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,760
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,797
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,880
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,760
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,750
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,440
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,234
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,750
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,660
పశ్చిమ జిల్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర