పశ్చిమ జిల్లా, సిక్కిం : బంగారం & వెండి ధర

పశ్చిమ జిల్లా : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
63,070
+220.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 62,850 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,900 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,890 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,890 +10.00
24 నవంబర్ 2023 61,880 +300.00
23 నవంబర్ 2023 61,580 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,520 -180.00
21 నవంబర్ 2023 61,700 +510.00
20 నవంబర్ 2023 61,190 -40.00
19 నవంబర్ 2023 61,230 +10.00
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,850
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,090
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,172
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,190
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 62,850
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,660
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,850
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,510
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,810
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,310
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,860
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,600
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,225
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,800
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,800
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,840
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,610
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,268
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,650
పశ్చిమ జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,760
పశ్చిమ జిల్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పశ్చిమ జిల్లా : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2023
76,090.00
+240.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 75,850 +1,300.00
27 నవంబర్ 2023 74,550 +0.00
26 నవంబర్ 2023 74,550 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,540 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,530 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,510 +130.00
22 నవంబర్ 2023 73,380 -470.00
21 నవంబర్ 2023 73,850 +570.00
20 నవంబర్ 2023 73,280 -460.00
19 నవంబర్ 2023 73,740 +0.00
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 75,850
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,470
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,775
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,770
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 75,850
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,330
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 67,070
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,969
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 70,150
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 72,120
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,230
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,140
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,574
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,220
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 70,140
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,800
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,260
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,447
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,450
పశ్చిమ జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,800
పశ్చిమ జిల్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర