నుపర్హ, ఒడిశా : బంగారం & వెండి ధర

నుపర్హ : బంగారు రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
57,750
-140.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 57,890 -750.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,640 -240.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,880 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,140 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,130 +130.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,000 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,560 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,400 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,400 +240.00
నుపర్హ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,560
నుపర్హ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,890
నుపర్హ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,100
నుపర్హ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,500
నుపర్హ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 57,890
నుపర్హ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,540
నుపర్హ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,310
నుపర్హ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,971
నుపర్హ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,350
నుపర్హ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,460
నుపర్హ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,030
నుపర్హ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,280
నుపర్హ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,239
నుపర్హ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,280
నుపర్హ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,030
నుపర్హ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,190
నుపర్హ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,150
నుపర్హ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,147
నుపర్హ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,190
నుపర్హ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,270
నుపర్హ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నుపర్హ : వెండి రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
70,650.00
+120.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 70,530 -1,150.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,680 -340.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,020 -1,210.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,230 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,230 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,220 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 72,970 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,110 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,440 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,440 +430.00
నుపర్హ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,850
నుపర్హ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,530
నుపర్హ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,452
నుపర్హ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,840
నుపర్హ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 70,530
నుపర్హ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,420
నుపర్హ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,900
నుపర్హ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,083
నుపర్హ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,070
నుపర్హ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,420
నుపర్హ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,430
నుపర్హ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,930
నుపర్హ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,631
నుపర్హ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,930
నుపర్హ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,510
నుపర్హ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,990
నుపర్హ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,310
నుపర్హ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,464
నుపర్హ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,720
నుపర్హ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,930
నుపర్హ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర