పాపుంపారే, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

పాపుంపారే : బంగారు రేటు

16 జూలై 2024
73,870
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 73,870 +210.00
14 జూలై 2024 73,660 +10.00
13 జూలై 2024 73,650 +0.00
12 జూలై 2024 73,650 -20.00
11 జూలై 2024 73,670 +620.00
10 జూలై 2024 73,050 +280.00
09 జూలై 2024 72,770 +90.00
08 జూలై 2024 72,680 -690.00
07 జూలై 2024 73,370 +10.00
06 జూలై 2024 73,360 +0.00
పాపుంపారే బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,870
పాపుంపారే బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,870
పాపుంపారే బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,108
పాపుంపారే బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,930
పాపుంపారే బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 73,870
పాపుంపారే బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,270
పాపుంపారే బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,320
పాపుంపారే బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,948
పాపుంపారే బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,970
పాపుంపారే బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,870
పాపుంపారే బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,810
పాపుంపారే బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,970
పాపుంపారే బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,507
పాపుంపారే బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,980
పాపుంపారే బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,960
పాపుంపారే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,210
పాపుంపారే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,460
పాపుంపారే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,515
పాపుంపారే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,460
పాపుంపారే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,750
పాపుంపారే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పాపుంపారే : వెండి రేటు

16 జూలై 2024
92,910.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 92,910 -470.00
14 జూలై 2024 93,380 +10.00
13 జూలై 2024 93,370 +10.00
12 జూలై 2024 93,360 -1,040.00
11 జూలై 2024 94,400 +1,170.00
10 జూలై 2024 93,230 +60.00
09 జూలై 2024 93,170 +340.00
08 జూలై 2024 92,830 -950.00
07 జూలై 2024 93,780 +0.00
06 జూలై 2024 93,780 +10.00
పాపుంపారే వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,400
పాపుంపారే వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,850
పాపుంపారే వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,851
పాపుంపారే వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,850
పాపుంపారే వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 92,910
పాపుంపారే వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,250
పాపుంపారే వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,430
పాపుంపారే వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,814
పాపుంపారే వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,030
పాపుంపారే వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,690
పాపుంపారే వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,570
పాపుంపారే వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,200
పాపుంపారే వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,461
పాపుంపారే వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,350
పాపుంపారే వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,020
పాపుంపారే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,260
పాపుంపారే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,890
పాపుంపారే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,998
పాపుంపారే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,890
పాపుంపారే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,060
పాపుంపారే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర