అరుణాచల్ ప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

అరుణాచల్ ప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
చాంగ్లాంగ్ 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
తూర్పు ఖమెంగ్ 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
తూర్పు సియాంగ్ 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
లోహిత్ 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
దీర్ఘకాలం 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
దిగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
దిగువ సుబన్సిరి 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
పాపుంపారే 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
తవాంగ్ 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
ఎగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
ఎగువ సిబన్సిరి 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
వెస్ట్ కామెంగ్ 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
వెస్ట్ సియాంగ్ 19 అక్టోబర్ 2021 48,460

అరుణాచల్ ప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
చాంగ్లాంగ్ 19 అక్టోబర్ 2021 64,940
తూర్పు ఖమెంగ్ 19 అక్టోబర్ 2021 64,940
తూర్పు సియాంగ్ 19 అక్టోబర్ 2021 64,940
లోహిత్ 19 అక్టోబర్ 2021 64,940
దీర్ఘకాలం 19 అక్టోబర్ 2021 64,940
దిగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ 19 అక్టోబర్ 2021 64,940
దిగువ సుబన్సిరి 19 అక్టోబర్ 2021 64,940
పాపుంపారే 19 అక్టోబర్ 2021 64,940
తవాంగ్ 19 అక్టోబర్ 2021 64,940
ఎగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ 19 అక్టోబర్ 2021 64,940
ఎగువ సిబన్సిరి 19 అక్టోబర్ 2021 64,940
వెస్ట్ కామెంగ్ 19 అక్టోబర్ 2021 64,940
వెస్ట్ సియాంగ్ 19 అక్టోబర్ 2021 64,940