మాల్డా, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

మాల్డా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
48,450
-100.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 48,550 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,330 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,340 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,260 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 48,980 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 48,980 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 48,980 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 48,980 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,240 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,090 +10.00
మాల్డా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 48,980
మాల్డా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,310
మాల్డా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,114
మాల్డా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,350
మాల్డా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 48,550
మాల్డా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,580
మాల్డా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,590
మాల్డా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,650
మాల్డా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,160
మాల్డా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,590
మాల్డా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,350
మాల్డా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,900
మాల్డా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,227
మాల్డా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,350
మాల్డా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,210
మాల్డా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,470
మాల్డా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,880
మాల్డా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,793
మాల్డా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,880
మాల్డా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,350
మాల్డా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మాల్డా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
66,450.00
-610.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 67,060 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,880 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,670 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,670 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,280 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,280 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,280 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,280 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 62,950 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,110 -60.00
మాల్డా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,060
మాల్డా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 60,940
మాల్డా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,246
మాల్డా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 60,940
మాల్డా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 67,060
మాల్డా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,740
మాల్డా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,680
మాల్డా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,652
మాల్డా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,310
మాల్డా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,680
మాల్డా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,710
మాల్డా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,090
మాల్డా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,418
మాల్డా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,710
మాల్డా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,420
మాల్డా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,740
మాల్డా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,520
మాల్డా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,895
మాల్డా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,640
మాల్డా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,710
మాల్డా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర