నందే, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

నందే : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
53,340
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 53,340 +210.00
04 జూలై 2022 53,130 +1,430.00
03 జూలై 2022 51,700 +0.00
02 జూలై 2022 51,700 +0.00
01 జూలై 2022 51,700 -220.00
30 జూన్ 2022 51,920 -90.00
29 జూన్ 2022 52,010 +170.00
28 జూన్ 2022 51,840 +30.00
27 జూన్ 2022 51,810 +30.00
26 జూన్ 2022 51,780 +0.00
నందే బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,340
నందే బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,700
నందే బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,314
నందే బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,700
నందే బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 53,340
నందే బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,910
నందే బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,370
నందే బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,076
నందే బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,050
నందే బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,920
నందే బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,970
నందే బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,040
నందే బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,909
నందే బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,460
నందే బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,110
నందే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,520
నందే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,400
నందే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,341
నందే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,790
నందే బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,460
నందే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నందే : వెండి రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
59,860.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 59,860 +760.00
04 జూలై 2022 59,100 -600.00
03 జూలై 2022 59,700 +0.00
02 జూలై 2022 59,700 +0.00
01 జూలై 2022 59,700 -750.00
30 జూన్ 2022 60,450 -480.00
29 జూన్ 2022 60,930 -420.00
28 జూన్ 2022 61,350 +200.00
27 జూన్ 2022 61,150 +250.00
26 జూన్ 2022 60,900 +0.00
నందే వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,860
నందే వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,100
నందే వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,612
నందే వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,700
నందే వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 59,860
నందే వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,800
నందే వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,450
నందే వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,475
నందే వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,560
నందే వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,450
నందే వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,420
నందే వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,130
నందే వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,910
నందే వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,420
నందే వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,330
నందే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,620
నందే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,420
నందే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,773
నందే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,070
నందే వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,420
నందే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర