షేక్‌పురా, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

షేక్‌పురా : బంగారు రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
58,040
-550.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,590 -240.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,830 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,090 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,080 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,080 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 58,960 -550.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,510 +150.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,360 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,350 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,110 +0.00
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,510
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,590
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,098
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,450
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 58,590
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,500
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,270
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,925
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,300
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,410
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,980
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,230
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,191
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,230
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 59,980
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,140
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,110
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,100
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,140
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,220
షేక్‌పురా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

షేక్‌పురా : వెండి రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
70,830.00
-790.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,620 -340.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 71,960 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,180 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,170 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,160 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 72,910 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,050 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,380 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,380 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 71,950 +0.00
షేక్‌పురా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,790
షేక్‌పురా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,680
షేక్‌పురా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,468
షేక్‌పురా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,780
షేక్‌పురా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 71,620
షేక్‌పురా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,360
షేక్‌పురా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,850
షేక్‌పురా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,025
షేక్‌పురా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,010
షేక్‌పురా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,360
షేక్‌పురా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,370
షేక్‌పురా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,880
షేక్‌పురా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,571
షేక్‌పురా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,880
షేక్‌పురా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,450
షేక్‌పురా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,930
షేక్‌పురా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,250
షేక్‌పురా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,406
షేక్‌పురా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,660
షేక్‌పురా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,870
షేక్‌పురా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర