వేప, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

వేప : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
59,900
+710.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,190 +0.00
29 మార్చి 2023 59,190 -290.00
28 మార్చి 2023 59,480 +640.00
27 మార్చి 2023 58,840 -720.00
26 మార్చి 2023 59,560 +10.00
25 మార్చి 2023 59,550 +0.00
24 మార్చి 2023 59,550 -280.00
23 మార్చి 2023 59,830 +840.00
22 మార్చి 2023 58,990 +140.00
21 మార్చి 2023 58,850 -840.00
వేప బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,830
వేప బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,020
వేప బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,789
వేప బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,950
వేప బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,190
వేప బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,890
వేప బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,510
వేప బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,477
వేప బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,890
వేప బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,920
వేప బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,260
వేప బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,100
వేప బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,460
వేప బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,100
వేప బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,170
వేప బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,130
వేప బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,470
వేప బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,443
వేప బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,870
వేప బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,100
వేప - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

వేప : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
72,180.00
+1,270.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 70,910 +10.00
29 మార్చి 2023 70,900 +160.00
28 మార్చి 2023 70,740 +610.00
27 మార్చి 2023 70,130 -400.00
26 మార్చి 2023 70,530 +10.00
25 మార్చి 2023 70,520 +0.00
24 మార్చి 2023 70,520 +170.00
23 మార్చి 2023 70,350 +970.00
22 మార్చి 2023 69,380 +850.00
21 మార్చి 2023 68,530 -360.00
వేప వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,910
వేప వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,910
వేప వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,875
వేప వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,520
వేప వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 70,910
వేప వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,480
వేప వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,730
వేప వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,436
వేప వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,040
వేప వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,640
వేప వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,940
వేప వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,060
వేప వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,943
వేప వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,380
వేప వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,000
వేప వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,770
వేప వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,060
వేప వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,936
వేప వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,230
వేప వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,370
వేప - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర