పస్చిమ్ బర్ధమాన్, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

పస్చిమ్ బర్ధమాన్ : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
59,720
+670.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,050 +0.00
29 మార్చి 2023 59,050 -290.00
28 మార్చి 2023 59,340 +640.00
27 మార్చి 2023 58,700 -720.00
26 మార్చి 2023 59,420 +10.00
25 మార్చి 2023 59,410 +0.00
24 మార్చి 2023 59,410 -270.00
23 మార్చి 2023 59,680 +830.00
22 మార్చి 2023 58,850 +140.00
21 మార్చి 2023 58,710 -840.00
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,680
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,890
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,651
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,810
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,050
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,750
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,380
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,343
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,750
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,780
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,120
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 54,970
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,324
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 54,970
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,030
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,000
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,350
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,313
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,740
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 54,970
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పస్చిమ్ బర్ధమాన్ : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
71,960.00
+1,220.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 70,740 +0.00
29 మార్చి 2023 70,740 +170.00
28 మార్చి 2023 70,570 +610.00
27 మార్చి 2023 69,960 -400.00
26 మార్చి 2023 70,360 +0.00
25 మార్చి 2023 70,360 +10.00
24 మార్చి 2023 70,350 +170.00
23 మార్చి 2023 70,180 +970.00
22 మార్చి 2023 69,210 +850.00
21 మార్చి 2023 68,360 -370.00
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,740
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,760
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,715
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,370
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 70,740
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,310
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,580
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,279
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,870
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,480
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,770
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,900
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,779
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,210
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,840
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,600
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,900
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,774
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,080
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,210
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర