పస్చిమ్ బర్ధమాన్, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

పస్చిమ్ బర్ధమాన్ : బంగారు రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
62,070
+150.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 61,920 -160.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 62,080 +10.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 62,070 +120.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 61,950 +190.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 61,760 +0.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 61,760 +10.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 61,750 +210.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 61,540 +230.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 61,310 -90.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 61,400 -590.00
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,800
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,310
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,071
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,800
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 61,920
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,310
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,520
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,298
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,310
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,580
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,610
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,990
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,427
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,190
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,170
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,780
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,690
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,893
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,790
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,460
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పస్చిమ్ బర్ధమాన్ : వెండి రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
69,970.00
-380.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,350 -440.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 70,790 -560.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 71,350 -30.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 71,380 -800.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 72,180 +10.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 72,170 +0.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 72,170 +980.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 71,190 +1,020.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 70,170 +480.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 69,690 -1,420.00
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,230
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,690
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,062
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,230
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 70,350
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,250
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,770
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,061
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,250
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,240
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,590
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,240
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,445
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,570
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,210
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,160
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,010
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,581
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,290
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,160
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర