నాగౌర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

నాగౌర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 05 జూలై 2022
53,340
+210.00
తేదీ ధర మార్పు
04 జూలై 2022 53,130 +1,440.00
03 జూలై 2022 51,690 +0.00
02 జూలై 2022 51,690 +0.00
01 జూలై 2022 51,690 -220.00
30 జూన్ 2022 51,910 -100.00
29 జూన్ 2022 52,010 +180.00
28 జూన్ 2022 51,830 +30.00
27 జూన్ 2022 51,800 +30.00
26 జూన్ 2022 51,770 +0.00
26 జూన్ 2022 51,770 -150.00
నాగౌర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,130
నాగౌర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,690
నాగౌర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,050
నాగౌర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,690
నాగౌర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (04 జూలై) 53,130
నాగౌర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,910
నాగౌర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,360
నాగౌర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,068
నాగౌర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,040
నాగౌర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,910
నాగౌర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,960
నాగౌర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,040
నాగౌర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,902
నాగౌర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,460
నాగౌర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,100
నాగౌర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,510
నాగౌర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,390
నాగౌర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,334
నాగౌర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,790
నాగౌర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,460
నాగౌర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నాగౌర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 05 జూలై 2022
59,150.00
+60.00
తేదీ ధర మార్పు
04 జూలై 2022 59,090 -600.00
03 జూలై 2022 59,690 +0.00
02 జూలై 2022 59,690 +0.00
01 జూలై 2022 59,690 -750.00
30 జూన్ 2022 60,440 -490.00
29 జూన్ 2022 60,930 -410.00
28 జూన్ 2022 61,340 +200.00
27 జూన్ 2022 61,140 +250.00
26 జూన్ 2022 60,890 +0.00
26 జూన్ 2022 60,890 -1,270.00
నాగౌర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,690
నాగౌర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,090
నాగౌర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,540
నాగౌర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,690
నాగౌర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (04 జూలై) 59,090
నాగౌర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,790
నాగౌర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,440
నాగౌర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,467
నాగౌర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,550
నాగౌర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,440
నాగౌర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,410
నాగౌర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,120
నాగౌర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,901
నాగౌర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,410
నాగౌర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,320
నాగౌర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,610
నాగౌర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,410
నాగౌర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,763
నాగౌర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,060
నాగౌర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,410
నాగౌర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర