చోటా ఉదయపూర్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

చోటా ఉదయపూర్ : బంగారు రేటు

18 ఆగస్టు 2022
51,770
+190.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 51,580 -340.00
16 ఆగస్టు 2022 51,920 -720.00
15 ఆగస్టు 2022 52,640 +0.00
14 ఆగస్టు 2022 52,640 +10.00
13 ఆగస్టు 2022 52,630 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 52,630 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,360 +100.00
10 ఆగస్టు 2022 52,260 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,300 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,290 +400.00
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,720
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,510
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,174
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,510
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 51,580
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,410
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,560
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,053
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,770
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,560
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,980
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,440
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,144
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,110
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,980
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,040
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,110
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,977
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,530
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,180
చోటా ఉదయపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చోటా ఉదయపూర్ : వెండి రేటు

18 ఆగస్టు 2022
57,260.00
+160.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 57,100 -830.00
16 ఆగస్టు 2022 57,930 -1,580.00
15 ఆగస్టు 2022 59,510 +0.00
14 ఆగస్టు 2022 59,510 +10.00
13 ఆగస్టు 2022 59,500 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 59,500 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,550 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,120 -110.00
09 ఆగస్టు 2022 59,230 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,230 +1,670.00
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,510
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,100
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,463
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,410
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 57,100
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,940
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,750
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,083
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,770
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,780
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,880
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,520
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,555
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,640
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,520
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,500
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,210
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,990
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,500
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,410
చోటా ఉదయపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర