చోటా ఉదయపూర్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

చోటా ఉదయపూర్ : బంగారు రేటు

03 మార్చి 2024
63,760
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
02 మార్చి 2024 63,760 +0.00
01 మార్చి 2024 63,760 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,690 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,370 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,460 +170.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,290 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,450 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,450 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,440 +360.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,080 -160.00
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,760
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,760
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,760
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,760
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (02 మార్చి) 63,760
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,970
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,480
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,286
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,970
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,690
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,480
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,690
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,464
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,480
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,750
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,780
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,150
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,593
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,350
చోటా ఉదయపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,340
చోటా ఉదయపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చోటా ఉదయపూర్ : వెండి రేటు

03 మార్చి 2024
72,290.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
02 మార్చి 2024 72,290 +0.00
01 మార్చి 2024 72,290 +1,020.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,270 +2,120.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,150 -360.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,510 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,760 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,770 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,760 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,760 +230.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,530 -450.00
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,290
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,290
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,290
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,290
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (02 మార్చి) 72,290
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,420
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,150
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,017
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,420
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,270
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,440
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,960
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,253
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,440
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,440
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,790
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,430
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,642
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,780
చోటా ఉదయపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,400
చోటా ఉదయపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర