కోక్రాజార్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

కోక్రాజార్ : బంగారు రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
63,400
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 63,400 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,670 -330.00
29 నవంబర్ 2023 63,000 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,650 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,700 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,700 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,690 +0.00
24 నవంబర్ 2023 61,690 +310.00
23 నవంబర్ 2023 61,380 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,320 -180.00
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,400
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 63,400
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,400
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,400
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 63,400
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,000
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,900
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,102
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,000
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,670
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,460
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,670
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,322
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,620
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,120
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,670
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,410
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,038
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,610
కోక్రాజార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,620
కోక్రాజార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కోక్రాజార్ : వెండి రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
77,840.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 77,840 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,430 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,280 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,610 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,320 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,310 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,300 +0.00
24 నవంబర్ 2023 74,300 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,280 +130.00
22 నవంబర్ 2023 73,150 -460.00
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,840
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 77,840
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,840
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,840
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 77,840
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,430
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,250
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,830
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,540
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,430
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,100
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,860
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,744
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,930
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,890
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,990
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,920
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,344
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,980
కోక్రాజార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,920
కోక్రాజార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర