సౌత్ గారో హిల్స్, మేఘాలయ : బంగారం & వెండి ధర

సౌత్ గారో హిల్స్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,520
+410.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 49,110 +410.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,700 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,700 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,700 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,800 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,580 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,590 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,510 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,230 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,230 +0.00
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,230
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,550
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,433
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,590
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 49,110
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,830
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,830
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,896
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,410
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,830
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,600
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,140
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,476
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,600
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,460
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,730
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,120
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 49,044
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,120
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,600
సౌత్ గారో హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సౌత్ గారో హిల్స్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,950.00
+500.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,450 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,790 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,790 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,790 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,400 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,220 +1,220.00
19 అక్టోబర్ 2021 65,000 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 65,000 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,610 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,610 +0.00
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,450
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,250
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 64,112
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,250
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,450
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,080
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,990
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,980
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,640
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,990
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 70,070
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,410
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,753
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 70,070
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,750
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 72,110
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,870
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,256
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,000
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 70,070
సౌత్ గారో హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర