సౌత్ గారో హిల్స్, మేఘాలయ : బంగారం & వెండి ధర

సౌత్ గారో హిల్స్ : బంగారు రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
54,240
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 54,240 +40.00
07 డిసెంబర్ 2022 54,200 +280.00
06 డిసెంబర్ 2022 53,920 +290.00
05 డిసెంబర్ 2022 53,630 -410.00
04 డిసెంబర్ 2022 54,040 +0.00
03 డిసెంబర్ 2022 54,040 +10.00
02 డిసెంబర్ 2022 54,030 +0.00
01 డిసెంబర్ 2022 54,030 +980.00
30 నవంబర్ 2022 53,050 +290.00
29 నవంబర్ 2022 52,760 +230.00
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 54,240
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,630
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,016
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 54,030
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 54,240
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,400
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,430
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,358
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,790
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 53,050
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,170
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,340
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,990
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,360
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,580
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,920
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,480
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,203
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,310
సౌత్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,360
సౌత్ గారో హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సౌత్ గారో హిల్స్ : వెండి రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
67,110.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 67,110 +770.00
07 డిసెంబర్ 2022 66,340 +900.00
06 డిసెంబర్ 2022 65,440 +190.00
05 డిసెంబర్ 2022 65,250 -1,250.00
04 డిసెంబర్ 2022 66,500 +10.00
03 డిసెంబర్ 2022 66,490 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,490 +1,070.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,420 +1,900.00
30 నవంబర్ 2022 63,520 +640.00
29 నవంబర్ 2022 62,880 +1,630.00
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,110
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,250
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 66,130
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,420
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 67,110
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,520
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,660
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,561
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,200
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,520
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 62,040
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,500
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,271
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,020
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,970
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,130
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,560
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,648
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,560
సౌత్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,020
సౌత్ గారో హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర