ఇడుక్కి, కేరళ : బంగారం & వెండి ధర

ఇడుక్కి : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
62,840
+320.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 62,520 -950.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,470 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,470 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,460 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,730 -330.00
29 నవంబర్ 2023 63,060 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,710 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,760 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,760 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,750 +0.00
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,470
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,520
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,230
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,460
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 62,520
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,060
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,950
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,158
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,050
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,730
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,520
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,720
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,377
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,680
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,170
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,730
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,470
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,088
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,660
ఇడుక్కి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,670
ఇడుక్కి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఇడుక్కి : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
76,140.00
+30.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 76,110 -1,820.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,930 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,920 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,910 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,500 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,350 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,680 +1,300.00
27 నవంబర్ 2023 74,380 +0.00
26 నవంబర్ 2023 74,380 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,370 +0.00
ఇడుక్కి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,930
ఇడుక్కి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 76,110
ఇడుక్కి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,468
ఇడుక్కి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,910
ఇడుక్కి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 76,110
ఇడుక్కి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,500
ఇడుక్కి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,310
ఇడుక్కి వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,898
ఇడుక్కి వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,600
ఇడుక్కి వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,500
ఇడుక్కి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,170
ఇడుక్కి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,920
ఇడుక్కి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,809
ఇడుక్కి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,990
ఇడుక్కి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,960
ఇడుక్కి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,060
ఇడుక్కి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,980
ఇడుక్కి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,396
ఇడుక్కి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,050
ఇడుక్కి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,990
ఇడుక్కి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర