జౌన్‌పూర్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

జౌన్‌పూర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 05 జూలై 2022
53,360
+210.00
తేదీ ధర మార్పు
04 జూలై 2022 53,150 +1,440.00
03 జూలై 2022 51,710 +0.00
02 జూలై 2022 51,710 +0.00
01 జూలై 2022 51,710 -220.00
30 జూన్ 2022 51,930 -100.00
29 జూన్ 2022 52,030 +180.00
28 జూన్ 2022 51,850 +30.00
27 జూన్ 2022 51,820 +30.00
26 జూన్ 2022 51,790 +0.00
26 జూన్ 2022 51,790 -150.00
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,150
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,710
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,070
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,710
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (04 జూలై) 53,150
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,930
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,380
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,088
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,060
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,930
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,980
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,050
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,922
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,480
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,120
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,530
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,410
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,356
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,810
జౌన్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,480
జౌన్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జౌన్‌పూర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 05 జూలై 2022
59,170.00
+60.00
తేదీ ధర మార్పు
04 జూలై 2022 59,110 -600.00
03 జూలై 2022 59,710 +0.00
02 జూలై 2022 59,710 +0.00
01 జూలై 2022 59,710 -750.00
30 జూన్ 2022 60,460 -490.00
29 జూన్ 2022 60,950 -420.00
28 జూన్ 2022 61,370 +200.00
27 జూన్ 2022 61,170 +260.00
26 జూన్ 2022 60,910 +0.00
26 జూన్ 2022 60,910 -1,270.00
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,710
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,110
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,560
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,710
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (04 జూలై) 59,110
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,810
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,460
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,491
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,570
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,460
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,430
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,140
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,924
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,430
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,350
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,630
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,430
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,791
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,090
జౌన్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,430
జౌన్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర