కైమూర్, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

కైమూర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
48,890
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 48,890 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,490 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,490 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,490 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,590 +230.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,360 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,370 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,290 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,010 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,010 +0.00
కైమూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,010
కైమూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,350
కైమూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,220
కైమూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,380
కైమూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 48,890
కైమూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,610
కైమూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,630
కైమూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,686
కైమూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,200
కైమూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,630
కైమూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,390
కైమూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,940
కైమూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,265
కైమూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,390
కైమూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,240
కైమూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,510
కైమూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,910
కైమూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,830
కైమూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,910
కైమూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,390
కైమూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కైమూర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,160.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,160 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,500 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,500 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,500 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,110 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,930 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,720 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,720 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,330 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,330 +0.00
కైమూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,160
కైమూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 60,980
కైమూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,833
కైమూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 60,980
కైమూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,160
కైమూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,790
కైమూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,720
కైమూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,700
కైమూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,360
కైమూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,720
కైమూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,760
కైమూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,130
కైమూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,467
కైమూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,760
కైమూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,470
కైమూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,800
కైమూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,570
కైమూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,949
కైమూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,700
కైమూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,760
కైమూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర