కైమూర్, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

కైమూర్ : బంగారు రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
52,810
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 52,810 +280.00
29 నవంబర్ 2022 52,530 +240.00
28 నవంబర్ 2022 52,290 -390.00
27 నవంబర్ 2022 52,680 +0.00
26 నవంబర్ 2022 52,680 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,680 -140.00
24 నవంబర్ 2022 52,820 +220.00
23 నవంబర్ 2022 52,600 +190.00
22 నవంబర్ 2022 52,410 -10.00
21 నవంబర్ 2022 52,420 -340.00
కైమూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
కైమూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
కైమూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
కైమూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
కైమూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
కైమూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,160
కైమూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,210
కైమూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,125
కైమూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,560
కైమూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,810
కైమూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,940
కైమూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,110
కైమూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,761
కైమూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,140
కైమూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,360
కైమూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,690
కైమూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,260
కైమూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 49,978
కైమూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,080
కైమూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,130
కైమూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కైమూర్ : వెండి రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
63,240.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 63,240 +650.00
29 నవంబర్ 2022 62,590 +1,620.00
28 నవంబర్ 2022 60,970 -950.00
27 నవంబర్ 2022 61,920 +10.00
26 నవంబర్ 2022 61,910 +0.00
25 నవంబర్ 2022 61,910 -220.00
24 నవంబర్ 2022 62,130 +340.00
23 నవంబర్ 2022 61,790 +690.00
22 నవంబర్ 2022 61,100 +290.00
21 నవంబర్ 2022 60,810 -250.00
కైమూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
కైమూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
కైమూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
కైమూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
కైమూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
కైమూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,240
కైమూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,400
కైమూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,286
కైమూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,930
కైమూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,240
కైమూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,760
కైమూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,250
కైమూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,009
కైమూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,760
కైమూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,710
కైమూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,870
కైమూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,330
కైమూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,398
కైమూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,330
కైమూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,760
కైమూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర