ఉన్నవో, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

ఉన్నవో : బంగారు రేటు

16 జూలై 2024
73,670
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 73,670 +210.00
14 జూలై 2024 73,460 +0.00
13 జూలై 2024 73,460 +10.00
12 జూలై 2024 73,450 -20.00
11 జూలై 2024 73,470 +620.00
10 జూలై 2024 72,850 +270.00
09 జూలై 2024 72,580 +100.00
08 జూలై 2024 72,480 -690.00
07 జూలై 2024 73,170 +0.00
06 జూలై 2024 73,170 +10.00
ఉన్నవో బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,670
ఉన్నవో బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,680
ఉన్నవో బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,885
ఉన్నవో బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,740
ఉన్నవో బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 73,670
ఉన్నవో బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,080
ఉన్నవో బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,130
ఉన్నవో బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,728
ఉన్నవో బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,780
ఉన్నవో బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,680
ఉన్నవో బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,610
ఉన్నవో బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,790
ఉన్నవో బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,316
ఉన్నవో బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,790
ఉన్నవో బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,770
ఉన్నవో బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,010
ఉన్నవో బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,270
ఉన్నవో బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,326
ఉన్నవో బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,270
ఉన్నవో బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,560
ఉన్నవో - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉన్నవో : వెండి రేటు

16 జూలై 2024
92,670.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 92,670 -460.00
14 జూలై 2024 93,130 +10.00
13 జూలై 2024 93,120 +0.00
12 జూలై 2024 93,120 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,150 +1,170.00
10 జూలై 2024 92,980 +50.00
09 జూలై 2024 92,930 +350.00
08 జూలై 2024 92,580 -960.00
07 జూలై 2024 93,540 +10.00
06 జూలై 2024 93,530 +10.00
ఉన్నవో వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,150
ఉన్నవో వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,610
ఉన్నవో వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,568
ఉన్నవో వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,610
ఉన్నవో వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 92,670
ఉన్నవో వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,000
ఉన్నవో వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,200
ఉన్నవో వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,496
ఉన్నవో వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,780
ఉన్నవో వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,450
ఉన్నవో వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,320
ఉన్నవో వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,990
ఉన్నవో వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,228
ఉన్నవో వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,130
ఉన్నవో వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,780
ఉన్నవో వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,040
ఉన్నవో వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,690
ఉన్నవో వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,781
ఉన్నవో వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,690
ఉన్నవో వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,840
ఉన్నవో - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర