ఉన్నవో, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

ఉన్నవో : బంగారు రేటు

24 మార్చి 2023
59,880
+100.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 59,780 +840.00
22 మార్చి 2023 58,940 +140.00
21 మార్చి 2023 58,800 -840.00
20 మార్చి 2023 59,640 +50.00
19 మార్చి 2023 59,590 +10.00
18 మార్చి 2023 59,580 +0.00
17 మార్చి 2023 59,580 +1,410.00
16 మార్చి 2023 58,170 -310.00
15 మార్చి 2023 58,480 +870.00
14 మార్చి 2023 57,610 -130.00
ఉన్నవో బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,780
ఉన్నవో బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,980
ఉన్నవో బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,272
ఉన్నవో బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,900
ఉన్నవో బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 59,780
ఉన్నవో బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,840
ఉన్నవో బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,470
ఉన్నవో బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,433
ఉన్నవో బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,840
ఉన్నవో బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,870
ఉన్నవో బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,210
ఉన్నవో బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,060
ఉన్నవో బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,414
ఉన్నవో బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,060
ఉన్నవో బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,120
ఉన్నవో బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,080
ఉన్నవో బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,430
ఉన్నవో బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,399
ఉన్నవో బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,830
ఉన్నవో బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,050
ఉన్నవో - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉన్నవో : వెండి రేటు

24 మార్చి 2023
70,610.00
+320.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 70,290 +970.00
22 మార్చి 2023 69,320 +850.00
21 మార్చి 2023 68,470 -370.00
20 మార్చి 2023 68,840 +160.00
19 మార్చి 2023 68,680 +10.00
18 మార్చి 2023 68,670 +0.00
17 మార్చి 2023 68,670 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,590 -760.00
15 మార్చి 2023 67,350 +420.00
14 మార్చి 2023 66,930 +340.00
ఉన్నవో వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,290
ఉన్నవో వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,860
ఉన్నవో వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,686
ఉన్నవో వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,470
ఉన్నవో వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 70,290
ఉన్నవో వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,420
ఉన్నవో వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,680
ఉన్నవో వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,383
ఉన్నవో వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,990
ఉన్నవో వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,580
ఉన్నవో వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,880
ఉన్నవో వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,010
ఉన్నవో వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,888
ఉన్నవో వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,320
ఉన్నవో వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,940
ఉన్నవో వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,710
ఉన్నవో వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,000
ఉన్నవో వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,882
ఉన్నవో వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,180
ఉన్నవో వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,320
ఉన్నవో - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర