ఆగ్రా, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

ఆగ్రా : బంగారు రేటు

23 మార్చి 2023
59,420
+480.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 58,940 +140.00
21 మార్చి 2023 58,800 -840.00
20 మార్చి 2023 59,640 +50.00
19 మార్చి 2023 59,590 +10.00
18 మార్చి 2023 59,580 +0.00
17 మార్చి 2023 59,580 +1,410.00
16 మార్చి 2023 58,170 -310.00
15 మార్చి 2023 58,480 +870.00
14 మార్చి 2023 57,610 -130.00
13 మార్చి 2023 57,740 +1,480.00
ఆగ్రా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,640
ఆగ్రా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,980
ఆగ్రా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,158
ఆగ్రా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,900
ఆగ్రా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 58,940
ఆగ్రా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,840
ఆగ్రా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,470
ఆగ్రా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,433
ఆగ్రా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,840
ఆగ్రా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,870
ఆగ్రా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,210
ఆగ్రా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,060
ఆగ్రా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,414
ఆగ్రా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,060
ఆగ్రా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,120
ఆగ్రా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,080
ఆగ్రా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,430
ఆగ్రా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,399
ఆగ్రా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,830
ఆగ్రా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,050
ఆగ్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఆగ్రా : వెండి రేటు

23 మార్చి 2023
69,570.00
+250.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 69,320 +850.00
21 మార్చి 2023 68,470 -370.00
20 మార్చి 2023 68,840 +160.00
19 మార్చి 2023 68,680 +10.00
18 మార్చి 2023 68,670 +0.00
17 మార్చి 2023 68,670 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,590 -760.00
15 మార్చి 2023 67,350 +420.00
14 మార్చి 2023 66,930 +340.00
13 మార్చి 2023 66,590 +3,750.00
ఆగ్రా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 69,320
ఆగ్రా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,860
ఆగ్రా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,477
ఆగ్రా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,470
ఆగ్రా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 69,320
ఆగ్రా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,420
ఆగ్రా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,680
ఆగ్రా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,383
ఆగ్రా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,990
ఆగ్రా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,580
ఆగ్రా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,880
ఆగ్రా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,010
ఆగ్రా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,888
ఆగ్రా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,320
ఆగ్రా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,940
ఆగ్రా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,710
ఆగ్రా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,000
ఆగ్రా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,882
ఆగ్రా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,180
ఆగ్రా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,320
ఆగ్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర