రాయచూర్, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

రాయచూర్ : బంగారు రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
57,790
-130.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 57,920 -750.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,670 -240.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,910 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,170 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,160 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,160 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,040 -550.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,590 +150.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,440 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,430 +240.00
రాయచూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,590
రాయచూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,920
రాయచూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,120
రాయచూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,530
రాయచూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 57,920
రాయచూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,580
రాయచూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,340
రాయచూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,002
రాయచూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,380
రాయచూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,490
రాయచూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,060
రాయచూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,310
రాయచూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,270
రాయచూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,310
రాయచూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,060
రాయచూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,220
రాయచూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,180
రాయచూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,178
రాయచూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,220
రాయచూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,300
రాయచూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రాయచూర్ : వెండి రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
70,560.00
-10.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 70,570 -1,150.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,720 -340.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,060 -1,210.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,270 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,270 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,260 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,000 -150.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,150 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,480 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,470 +420.00
రాయచూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,890
రాయచూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,570
రాయచూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,491
రాయచూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,880
రాయచూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 70,570
రాయచూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,460
రాయచూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,940
రాయచూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,121
రాయచూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,110
రాయచూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,460
రాయచూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,470
రాయచూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,970
రాయచూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,670
రాయచూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,970
రాయచూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,550
రాయచూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,030
రాయచూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,340
రాయచూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,501
రాయచూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,760
రాయచూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,960
రాయచూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర