న్యూఢిల్లీ, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

న్యూఢిల్లీ : బంగారు రేటు

16 జూలై 2024
73,530
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 73,530 +210.00
14 జూలై 2024 73,320 +10.00
13 జూలై 2024 73,310 +0.00
12 జూలై 2024 73,310 -20.00
11 జూలై 2024 73,330 +620.00
10 జూలై 2024 72,710 +270.00
09 జూలై 2024 72,440 +100.00
08 జూలై 2024 72,340 -690.00
07 జూలై 2024 73,030 +10.00
06 జూలై 2024 73,020 +0.00
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,530
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,530
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,742
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,600
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 73,530
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,930
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 70,990
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,615
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,630
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,540
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,460
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,650
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,172
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,650
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,630
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,870
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,140
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,185
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,140
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,420
న్యూఢిల్లీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

న్యూఢిల్లీ : వెండి రేటు

16 జూలై 2024
92,480.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 92,480 -470.00
14 జూలై 2024 92,950 +10.00
13 జూలై 2024 92,940 +10.00
12 జూలై 2024 92,930 -1,030.00
11 జూలై 2024 93,960 +1,160.00
10 జూలై 2024 92,800 +60.00
09 జూలై 2024 92,740 +340.00
08 జూలై 2024 92,400 -950.00
07 జూలై 2024 93,350 +10.00
06 జూలై 2024 93,340 +0.00
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 93,960
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,430
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,384
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,430
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 92,480
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,810
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,030
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,398
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,600
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,280
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,120
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,830
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,053
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 80,970
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,600
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,870
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,540
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,619
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,540
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,680
న్యూఢిల్లీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర