న్యూఢిల్లీ, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

న్యూఢిల్లీ : బంగారు రేటు

23 మార్చి 2023
59,300
+480.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 58,820 +140.00
21 మార్చి 2023 58,680 -850.00
20 మార్చి 2023 59,530 +60.00
19 మార్చి 2023 59,470 +0.00
18 మార్చి 2023 59,470 +10.00
17 మార్చి 2023 59,460 +1,410.00
16 మార్చి 2023 58,050 -320.00
15 మార్చి 2023 58,370 +880.00
14 మార్చి 2023 57,490 -130.00
13 మార్చి 2023 57,620 +1,470.00
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,530
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,870
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,045
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,790
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 58,820
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,730
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,360
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,322
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,730
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,760
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,100
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 54,950
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,303
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 54,950
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,010
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 54,980
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,320
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,292
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,720
న్యూఢిల్లీ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 54,940
న్యూఢిల్లీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

న్యూఢిల్లీ : వెండి రేటు

23 మార్చి 2023
69,520.00
+340.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 69,180 +840.00
21 మార్చి 2023 68,340 -360.00
20 మార్చి 2023 68,700 +160.00
19 మార్చి 2023 68,540 +0.00
18 మార్చి 2023 68,540 +10.00
17 మార్చి 2023 68,530 +2,070.00
16 మార్చి 2023 66,460 -750.00
15 మార్చి 2023 67,210 +420.00
14 మార్చి 2023 66,790 +330.00
13 మార్చి 2023 66,460 +3,740.00
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 69,180
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,740
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,346
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,340
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 69,180
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,280
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,550
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,250
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,850
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,460
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,740
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,870
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,746
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,180
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,810
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,580
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,880
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,748
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,050
న్యూఢిల్లీ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,180
న్యూఢిల్లీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర