కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
59,890
+670.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,220 +0.00
29 మార్చి 2023 59,220 -290.00
28 మార్చి 2023 59,510 +640.00
27 మార్చి 2023 58,870 -720.00
26 మార్చి 2023 59,590 +0.00
25 మార్చి 2023 59,590 +10.00
24 మార్చి 2023 59,580 -280.00
23 మార్చి 2023 59,860 +840.00
22 మార్చి 2023 59,020 +140.00
21 మార్చి 2023 58,880 -840.00
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,860
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,050
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,820
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,980
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,220
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,920
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,540
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,508
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,920
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,950
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,290
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,130
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,490
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,130
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,200
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,160
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,500
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,472
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,900
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,130
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
72,160.00
+1,210.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 70,950 +10.00
29 మార్చి 2023 70,940 +160.00
28 మార్చి 2023 70,780 +620.00
27 మార్చి 2023 70,160 -410.00
26 మార్చి 2023 70,570 +10.00
25 మార్చి 2023 70,560 +0.00
24 మార్చి 2023 70,560 +170.00
23 మార్చి 2023 70,390 +980.00
22 మార్చి 2023 69,410 +850.00
21 మార్చి 2023 68,560 -370.00
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,950
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,940
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,910
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,560
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 70,950
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,510
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,770
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,471
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,080
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,670
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,970
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,100
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,979
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,410
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,040
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,810
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,090
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,973
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,270
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,410
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర