చిత్తూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

చిత్తూరు : బంగారు రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
52,920
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 52,920 +280.00
29 నవంబర్ 2022 52,640 +240.00
28 నవంబర్ 2022 52,400 -400.00
27 నవంబర్ 2022 52,800 +10.00
26 నవంబర్ 2022 52,790 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,790 -140.00
24 నవంబర్ 2022 52,930 +220.00
23 నవంబర్ 2022 52,710 +190.00
22 నవంబర్ 2022 52,520 -10.00
21 నవంబర్ 2022 52,530 -350.00
చిత్తూరు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
చిత్తూరు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
చిత్తూరు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
చిత్తూరు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
చిత్తూరు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
చిత్తూరు బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,270
చిత్తూరు బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,310
చిత్తూరు బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,235
చిత్తూరు బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,670
చిత్తూరు బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,920
చిత్తూరు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,050
చిత్తూరు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,220
చిత్తూరు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,869
చిత్తూరు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,240
చిత్తూరు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,460
చిత్తూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,800
చిత్తూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,360
చిత్తూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,083
చిత్తూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,190
చిత్తూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,240
చిత్తూరు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చిత్తూరు : వెండి రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
63,370.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 63,370 +640.00
29 నవంబర్ 2022 62,730 +1,630.00
28 నవంబర్ 2022 61,100 -950.00
27 నవంబర్ 2022 62,050 +10.00
26 నవంబర్ 2022 62,040 +0.00
25 నవంబర్ 2022 62,040 -230.00
24 నవంబర్ 2022 62,270 +350.00
23 నవంబర్ 2022 61,920 +690.00
22 నవంబర్ 2022 61,230 +290.00
21 నవంబర్ 2022 60,940 -250.00
చిత్తూరు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
చిత్తూరు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
చిత్తూరు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
చిత్తూరు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
చిత్తూరు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
చిత్తూరు వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,370
చిత్తూరు వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,520
చిత్తూరు వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,416
చిత్తూరు వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,060
చిత్తూరు వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,370
చిత్తూరు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,890
చిత్తూరు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,360
చిత్తూరు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,132
చిత్తూరు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,890
చిత్తూరు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,840
చిత్తూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,000
చిత్తూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,440
చిత్తూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,515
చిత్తూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,440
చిత్తూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,880
చిత్తూరు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర