చిత్తూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

చిత్తూరు : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
48,590
-100.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 48,690 +230.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,460 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,470 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,390 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,110 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,110 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,110 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,110 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,380 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,230 +20.00
చిత్తూరు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,110
చిత్తూరు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,440
చిత్తూరు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,249
చిత్తూరు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,480
చిత్తూరు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 48,690
చిత్తూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,710
చిత్తూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,730
చిత్తూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,785
చిత్తూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,300
చిత్తూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,730
చిత్తూరు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,490
చిత్తూరు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,030
చిత్తూరు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,363
చిత్తూరు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,490
చిత్తూరు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,340
చిత్తూరు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,610
చిత్తూరు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,010
చిత్తూరు బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,931
చిత్తూరు బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,010
చిత్తూరు బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,490
చిత్తూరు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చిత్తూరు : వెండి రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
66,640.00
-610.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 67,250 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,060 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,850 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,850 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,460 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,460 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,460 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,460 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,130 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,290 -60.00
చిత్తూరు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,250
చిత్తూరు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,110
చిత్తూరు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,424
చిత్తూరు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,110
చిత్తూరు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 67,250
చిత్తూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,930
చిత్తూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,850
చిత్తూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,832
చిత్తూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,490
చిత్తూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,850
చిత్తూరు వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,910
చిత్తూరు వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,270
చిత్తూరు వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,602
చిత్తూరు వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,910
చిత్తూరు వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,600
చిత్తూరు వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,940
చిత్తూరు వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,710
చిత్తూరు వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,094
చిత్తూరు వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,840
చిత్తూరు వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,910
చిత్తూరు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర