బతిందా, పంజాబ్ : బంగారం & వెండి ధర

బతిందా : బంగారు రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
52,840
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 52,840 +290.00
29 నవంబర్ 2022 52,550 +230.00
28 నవంబర్ 2022 52,320 -390.00
27 నవంబర్ 2022 52,710 +0.00
26 నవంబర్ 2022 52,710 +10.00
25 నవంబర్ 2022 52,700 -150.00
24 నవంబర్ 2022 52,850 +220.00
23 నవంబర్ 2022 52,630 +190.00
22 నవంబర్ 2022 52,440 -10.00
21 నవంబర్ 2022 52,450 -340.00
బతిందా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
బతిందా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
బతిందా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
బతిందా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
బతిందా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
బతిందా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,180
బతిందా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,230
బతిందా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,152
బతిందా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,590
బతిందా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,840
బతిందా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,970
బతిందా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,140
బతిందా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,789
బతిందా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,160
బతిందా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,380
బతిందా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,720
బతిందా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,280
బతిందా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,004
బతిందా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,110
బతిందా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,160
బతిందా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బతిందా : వెండి రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
63,270.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 63,270 +640.00
29 నవంబర్ 2022 62,630 +1,620.00
28 నవంబర్ 2022 61,010 -940.00
27 నవంబర్ 2022 61,950 +10.00
26 నవంబర్ 2022 61,940 +0.00
25 నవంబర్ 2022 61,940 -230.00
24 నవంబర్ 2022 62,170 +350.00
23 నవంబర్ 2022 61,820 +690.00
22 నవంబర్ 2022 61,130 +290.00
21 నవంబర్ 2022 60,840 -250.00
బతిందా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
బతిందా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
బతిందా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
బతిందా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
బతిందా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
బతిందా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,270
బతిందా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,430
బతిందా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,317
బతిందా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,960
బతిందా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,270
బతిందా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,790
బతిందా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,280
బతిందా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,040
బతిందా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,800
బతిందా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,750
బతిందా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,900
బతిందా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,350
బతిందా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,427
బతిందా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,350
బతిందా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,790
బతిందా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర