రాజస్థాన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రాజస్థాన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మీర్ 22 మార్చి 2023 58,780
అల్వార్ 22 మార్చి 2023 58,780
బన్స్వారా 22 మార్చి 2023 58,780
బారన్ 22 మార్చి 2023 58,780
బార్మర్ 22 మార్చి 2023 58,780
భరత్పూర్ 22 మార్చి 2023 58,780
భిల్వారా 22 మార్చి 2023 58,780
బికానెర్ 22 మార్చి 2023 58,780
బుండి 22 మార్చి 2023 58,780
చిత్తౌర్‌గ arh ్ 22 మార్చి 2023 58,780
చురు 22 మార్చి 2023 58,780
దౌసా 22 మార్చి 2023 58,780
ధౌల్పూర్ 22 మార్చి 2023 58,780
దుంగార్పూర్ 22 మార్చి 2023 58,780
గంగనగర్ 22 మార్చి 2023 58,780
హనుమన్‌గ arh ్ 22 మార్చి 2023 58,780
జైపూర్ 22 మార్చి 2023 58,780
జైసల్మేర్ 22 మార్చి 2023 58,780
జలోర్ 22 మార్చి 2023 58,780
Hala లవార్ 22 మార్చి 2023 58,780
J ుం h ునున్ 22 మార్చి 2023 58,780
జోధ్పూర్ 22 మార్చి 2023 58,780
కరౌలి 22 మార్చి 2023 58,780
కోటా 22 మార్చి 2023 58,780
నాగౌర్ 22 మార్చి 2023 58,780
పాలి 22 మార్చి 2023 58,780
ప్రతాప్‌గ h ్ 22 మార్చి 2023 58,780
రాజ్‌సమంద్ 22 మార్చి 2023 58,780
సవైమాధోపూర్ 22 మార్చి 2023 58,780
సికార్ 22 మార్చి 2023 58,780
సిరోహి 22 మార్చి 2023 58,780
టోంక్ 22 మార్చి 2023 58,780
ఉదయపూర్ 22 మార్చి 2023 58,780

రాజస్థాన్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మీర్ 22 మార్చి 2023 68,450
అల్వార్ 22 మార్చి 2023 68,450
బన్స్వారా 22 మార్చి 2023 68,450
బారన్ 22 మార్చి 2023 68,450
బార్మర్ 22 మార్చి 2023 68,450
భరత్పూర్ 22 మార్చి 2023 68,450
భిల్వారా 22 మార్చి 2023 68,450
బికానెర్ 22 మార్చి 2023 68,450
బుండి 22 మార్చి 2023 68,450
చిత్తౌర్‌గ arh ్ 22 మార్చి 2023 68,450
చురు 22 మార్చి 2023 68,450
దౌసా 22 మార్చి 2023 68,450
ధౌల్పూర్ 22 మార్చి 2023 68,450
దుంగార్పూర్ 22 మార్చి 2023 68,450
గంగనగర్ 22 మార్చి 2023 68,450
హనుమన్‌గ arh ్ 22 మార్చి 2023 68,450
జైపూర్ 22 మార్చి 2023 68,450
జైసల్మేర్ 22 మార్చి 2023 68,450
జలోర్ 22 మార్చి 2023 68,450
Hala లవార్ 22 మార్చి 2023 68,450
J ుం h ునున్ 22 మార్చి 2023 68,450
జోధ్పూర్ 22 మార్చి 2023 68,450
కరౌలి 22 మార్చి 2023 68,450
కోటా 22 మార్చి 2023 68,450
నాగౌర్ 22 మార్చి 2023 68,450
పాలి 22 మార్చి 2023 68,450
ప్రతాప్‌గ h ్ 22 మార్చి 2023 68,450
రాజ్‌సమంద్ 22 మార్చి 2023 68,450
సవైమాధోపూర్ 22 మార్చి 2023 68,450
సికార్ 22 మార్చి 2023 68,450
సిరోహి 22 మార్చి 2023 68,450
టోంక్ 22 మార్చి 2023 68,450
ఉదయపూర్ 22 మార్చి 2023 68,450