రాజస్థాన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రాజస్థాన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మీర్ 22 మే 2024 74,200
అల్వార్ 22 మే 2024 74,200
బన్స్వారా 22 మే 2024 74,200
బారన్ 22 మే 2024 74,200
బార్మర్ 22 మే 2024 74,200
భరత్పూర్ 22 మే 2024 74,200
భిల్వారా 22 మే 2024 74,200
బికానెర్ 22 మే 2024 74,200
బుండి 22 మే 2024 74,200
చిత్తౌర్‌గ arh ్ 22 మే 2024 74,200
చురు 22 మే 2024 74,200
దౌసా 22 మే 2024 74,200
ధౌల్పూర్ 22 మే 2024 74,200
దుంగార్పూర్ 22 మే 2024 74,200
గంగనగర్ 22 మే 2024 74,200
హనుమన్‌గ arh ్ 22 మే 2024 74,200
జైపూర్ 22 మే 2024 74,200
జైసల్మేర్ 22 మే 2024 74,200
జలోర్ 22 మే 2024 74,200
Hala లవార్ 22 మే 2024 74,200
J ుం h ునున్ 22 మే 2024 74,200
జోధ్పూర్ 22 మే 2024 74,200
కరౌలి 22 మే 2024 74,200
కోటా 22 మే 2024 74,200
నాగౌర్ 22 మే 2024 74,200
పాలి 22 మే 2024 74,200
ప్రతాప్‌గ h ్ 22 మే 2024 74,200
రాజ్‌సమంద్ 22 మే 2024 74,200
సవైమాధోపూర్ 22 మే 2024 74,200
సికార్ 22 మే 2024 74,200
సిరోహి 22 మే 2024 74,200
టోంక్ 22 మే 2024 74,200
ఉదయపూర్ 22 మే 2024 74,200

రాజస్థాన్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మీర్ 22 మే 2024 94,720
అల్వార్ 22 మే 2024 94,720
బన్స్వారా 22 మే 2024 94,720
బారన్ 22 మే 2024 94,720
బార్మర్ 22 మే 2024 94,720
భరత్పూర్ 22 మే 2024 94,720
భిల్వారా 22 మే 2024 94,720
బికానెర్ 22 మే 2024 94,720
బుండి 22 మే 2024 94,720
చిత్తౌర్‌గ arh ్ 22 మే 2024 94,720
చురు 22 మే 2024 94,720
దౌసా 22 మే 2024 94,720
ధౌల్పూర్ 22 మే 2024 94,720
దుంగార్పూర్ 22 మే 2024 94,720
గంగనగర్ 22 మే 2024 94,720
హనుమన్‌గ arh ్ 22 మే 2024 94,720
జైపూర్ 22 మే 2024 94,720
జైసల్మేర్ 22 మే 2024 94,720
జలోర్ 22 మే 2024 94,720
Hala లవార్ 22 మే 2024 94,720
J ుం h ునున్ 22 మే 2024 94,720
జోధ్పూర్ 22 మే 2024 94,720
కరౌలి 22 మే 2024 94,720
కోటా 22 మే 2024 94,720
నాగౌర్ 22 మే 2024 94,720
పాలి 22 మే 2024 94,720
ప్రతాప్‌గ h ్ 22 మే 2024 94,720
రాజ్‌సమంద్ 22 మే 2024 94,720
సవైమాధోపూర్ 22 మే 2024 94,720
సికార్ 22 మే 2024 94,720
సిరోహి 22 మే 2024 94,720
టోంక్ 22 మే 2024 94,720
ఉదయపూర్ 22 మే 2024 94,720