రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర, రాజస్థాన్ బంగారు రేట్లు, రాజస్థాన్ వెండి రేట్లు

రాజస్థాన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రాజస్థాన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మీర్ 20 మే 2022 51,720
అల్వార్ 20 మే 2022 51,720
బన్స్వారా 20 మే 2022 51,720
బారన్ 20 మే 2022 51,720
బార్మర్ 20 మే 2022 51,720
భరత్పూర్ 20 మే 2022 51,720
భిల్వారా 20 మే 2022 51,720
బికానెర్ 20 మే 2022 51,720
బుండి 20 మే 2022 51,720
చిత్తౌర్‌గ arh ్ 20 మే 2022 51,720
చురు 20 మే 2022 51,720
దౌసా 20 మే 2022 51,720
ధౌల్పూర్ 20 మే 2022 51,720
దుంగార్పూర్ 20 మే 2022 51,720
గంగనగర్ 20 మే 2022 51,720
హనుమన్‌గ arh ్ 20 మే 2022 51,720
జైపూర్ 20 మే 2022 51,720
జైసల్మేర్ 20 మే 2022 51,720
జలోర్ 20 మే 2022 51,720
Hala లవార్ 20 మే 2022 51,720
J ుం h ునున్ 20 మే 2022 51,720
జోధ్పూర్ 20 మే 2022 51,720
కరౌలి 20 మే 2022 51,720
కోటా 20 మే 2022 51,720
నాగౌర్ 20 మే 2022 51,720
పాలి 20 మే 2022 51,720
ప్రతాప్‌గ h ్ 20 మే 2022 51,720
రాజ్‌సమంద్ 20 మే 2022 51,720
సవైమాధోపూర్ 20 మే 2022 51,720
సికార్ 20 మే 2022 51,720
సిరోహి 20 మే 2022 51,720
టోంక్ 20 మే 2022 51,720
ఉదయపూర్ 20 మే 2022 51,720

రాజస్థాన్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మీర్ 20 మే 2022 63,000
అల్వార్ 20 మే 2022 63,000
బన్స్వారా 20 మే 2022 63,000
బారన్ 20 మే 2022 63,000
బార్మర్ 20 మే 2022 63,000
భరత్పూర్ 20 మే 2022 63,000
భిల్వారా 20 మే 2022 63,000
బికానెర్ 20 మే 2022 63,000
బుండి 20 మే 2022 63,000
చిత్తౌర్‌గ arh ్ 20 మే 2022 63,000
చురు 20 మే 2022 63,000
దౌసా 20 మే 2022 63,000
ధౌల్పూర్ 20 మే 2022 63,000
దుంగార్పూర్ 20 మే 2022 63,000
గంగనగర్ 20 మే 2022 63,000
హనుమన్‌గ arh ్ 20 మే 2022 63,000
జైపూర్ 20 మే 2022 63,000
జైసల్మేర్ 20 మే 2022 63,000
జలోర్ 20 మే 2022 63,000
Hala లవార్ 20 మే 2022 63,000
J ుం h ునున్ 20 మే 2022 63,000
జోధ్పూర్ 20 మే 2022 63,000
కరౌలి 20 మే 2022 63,000
కోటా 20 మే 2022 63,000
నాగౌర్ 20 మే 2022 63,000
పాలి 20 మే 2022 63,000
ప్రతాప్‌గ h ్ 20 మే 2022 63,000
రాజ్‌సమంద్ 20 మే 2022 63,000
సవైమాధోపూర్ 20 మే 2022 63,000
సికార్ 20 మే 2022 63,000
సిరోహి 20 మే 2022 63,000
టోంక్ 20 మే 2022 63,000
ఉదయపూర్ 20 మే 2022 63,000