రాజస్థాన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

రాజస్థాన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మీర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
అల్వార్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
బన్స్వారా 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
బారన్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
బార్మర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
భరత్పూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
భిల్వారా 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
బికానెర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
బుండి 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
చిత్తౌర్‌గ arh ్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
చురు 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
దౌసా 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
ధౌల్పూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
దుంగార్పూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
గంగనగర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
హనుమన్‌గ arh ్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
జైపూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
జైసల్మేర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
జలోర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
Hala లవార్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
J ుం h ునున్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
జోధ్పూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
కరౌలి 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
కోటా 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
నాగౌర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
పాలి 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
ప్రతాప్‌గ h ్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
రాజ్‌సమంద్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
సవైమాధోపూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
సికార్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
సిరోహి 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
టోంక్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510
ఉదయపూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,510

రాజస్థాన్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అజ్మీర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
అల్వార్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
బన్స్వారా 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
బారన్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
బార్మర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
భరత్పూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
భిల్వారా 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
బికానెర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
బుండి 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
చిత్తౌర్‌గ arh ్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
చురు 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
దౌసా 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
ధౌల్పూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
దుంగార్పూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
గంగనగర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
హనుమన్‌గ arh ్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
జైపూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
జైసల్మేర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
జలోర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
Hala లవార్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
J ుం h ునున్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
జోధ్పూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
కరౌలి 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
కోటా 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
నాగౌర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
పాలి 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
ప్రతాప్‌గ h ్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
రాజ్‌సమంద్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
సవైమాధోపూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
సికార్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
సిరోహి 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
టోంక్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530
ఉదయపూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,530