నాగాన్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

నాగాన్ : బంగారు రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
62,480
+20.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 62,460 +190.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,270 -190.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,460 -950.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,410 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,410 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,400 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,670 -330.00
29 నవంబర్ 2023 63,000 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,650 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,700 +0.00
నాగాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,410
నాగాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,270
నాగాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,902
నాగాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,400
నాగాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 62,460
నాగాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,000
నాగాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,900
నాగాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,102
నాగాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,000
నాగాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,670
నాగాన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,460
నాగాన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,670
నాగాన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,322
నాగాన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,620
నాగాన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,120
నాగాన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,670
నాగాన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,410
నాగాన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,038
నాగాన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,610
నాగాన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,620
నాగాన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నాగాన్ : వెండి రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
74,590.00
-90.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 74,680 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,280 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 76,040 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,850 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,850 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,840 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,430 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,280 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,610 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,320 +10.00
నాగాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,850
నాగాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 74,680
నాగాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 76,590
నాగాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,840
నాగాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 74,680
నాగాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,430
నాగాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,250
నాగాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,830
నాగాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,540
నాగాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,430
నాగాన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,100
నాగాన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,860
నాగాన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,744
నాగాన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,930
నాగాన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,890
నాగాన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,990
నాగాన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,920
నాగాన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,344
నాగాన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,980
నాగాన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,920
నాగాన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర