చత్రా, జార్ఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

చత్రా : బంగారు రేటు

08 ఆగస్టు 2022
52,050
+210.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 51,840 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 51,830 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 51,830 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,140 -520.00
03 ఆగస్టు 2022 52,660 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,550 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,460 -50.00
31 జూలై 2022 51,510 -1,310.00
30 జూలై 2022 52,820 +300.00
29 జూలై 2022 52,520 +600.00
చత్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,660
చత్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,460
చత్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,901
చత్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,460
చత్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 51,840
చత్రా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,360
చత్రా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,510
చత్రా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,999
చత్రా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,710
చత్రా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,510
చత్రా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,930
చత్రా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,380
చత్రా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,088
చత్రా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,060
చత్రా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,930
చత్రా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,980
చత్రా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,050
చత్రా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,922
చత్రా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,480
చత్రా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,120
చత్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చత్రా : వెండి రేటు

08 ఆగస్టు 2022
58,580.00
+1,080.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 57,500 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 57,490 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 57,490 -610.00
04 ఆగస్టు 2022 58,100 +360.00
03 ఆగస్టు 2022 57,740 +160.00
02 ఆగస్టు 2022 57,580 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,350 +630.00
31 జూలై 2022 57,720 -1,600.00
30 జూలై 2022 59,320 +340.00
29 జూలై 2022 58,980 +2,840.00
చత్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 58,350
చత్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,490
చత్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,750
చత్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,350
చత్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 57,500
చత్రా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,870
చత్రా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,700
చత్రా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,022
చత్రా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,710
చత్రా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,720
చత్రా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,810
చత్రా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,460
చత్రా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,491
చత్రా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,570
చత్రా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,460
చత్రా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,430
చత్రా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,140
చత్రా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,924
చత్రా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,430
చత్రా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,350
చత్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర