సేనాపతి, మణిపూర్ : బంగారం & వెండి ధర

సేనాపతి : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
48,520
-720.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 49,240 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,240 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,240 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,240 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,500 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,350 +10.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,340 +220.00
10 అక్టోబర్ 2021 48,120 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 48,120 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 48,120 -80.00
సేనాపతి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,240
సేనాపతి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,570
సేనాపతి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,312
సేనాపతి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,600
సేనాపతి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) 49,240
సేనాపతి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,840
సేనాపతి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,850
సేనాపతి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,908
సేనాపతి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,420
సేనాపతి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,850
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,620
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,150
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,487
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,620
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,470
సేనాపతి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,740
సేనాపతి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,130
సేనాపతి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 49,055
సేనాపతి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,130
సేనాపతి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,620
సేనాపతి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సేనాపతి : వెండి రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
65,020.00
+390.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 64,630 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,630 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,630 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,630 +1,340.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,290 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,450 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,510 +560.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,950 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,950 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 62,950 +260.00
సేనాపతి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,630
సేనాపతి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,270
సేనాపతి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,038
సేనాపతి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,270
సేనాపతి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) 64,630
సేనాపతి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,100
సేనాపతి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,000
సేనాపతి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,996
సేనాపతి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,660
సేనాపతి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 60,000
సేనాపతి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 70,090
సేనాపతి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,430
సేనాపతి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,772
సేనాపతి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 70,090
సేనాపతి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,770
సేనాపతి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 72,130
సేనాపతి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,880
సేనాపతి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,275
సేనాపతి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,020
సేనాపతి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 70,090
సేనాపతి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర