సేనాపతి, మణిపూర్ : బంగారం & వెండి ధర

సేనాపతి : బంగారు రేటు

03 అక్టోబర్ 2022
50,530
+150.00
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2022 50,380 +0.00
01 అక్టోబర్ 2022 50,380 +10.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 50,370 +90.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 50,280 +150.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 50,130 +440.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,690 +200.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,490 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,760 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,760 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,760 -590.00
సేనాపతి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 50,380
సేనాపతి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,380
సేనాపతి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,380
సేనాపతి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,380
సేనాపతి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) 50,380
సేనాపతి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,940
సేనాపతి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,490
సేనాపతి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,216
సేనాపతి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,320
సేనాపతి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,370
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,870
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,010
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,978
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,660
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 51,010
సేనాపతి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,560
సేనాపతి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,710
సేనాపతి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,199
సేనాపతి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,910
సేనాపతి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,710
సేనాపతి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సేనాపతి : వెండి రేటు

03 అక్టోబర్ 2022
57,580.00
+540.00
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2022 57,040 +0.00
01 అక్టోబర్ 2022 57,040 +10.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 57,030 +800.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 56,230 -450.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 56,680 +1,100.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,580 +120.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,460 -950.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,410 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,410 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,400 -1,750.00
సేనాపతి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 57,040
సేనాపతి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 57,040
సేనాపతి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 57,040
సేనాపతి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,040
సేనాపతి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) 57,040
సేనాపతి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,150
సేనాపతి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,570
సేనాపతి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,662
సేనాపతి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,570
సేనాపతి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,030
సేనాపతి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,680
సేనాపతి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,250
సేనాపతి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,172
సేనాపతి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,580
సేనాపతి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,250
సేనాపతి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,110
సేనాపతి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,910
సేనాపతి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,247
సేనాపతి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,940
సేనాపతి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,950
సేనాపతి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర