షాడోల్, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

షాడోల్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 17 అక్టోబర్ 2021
49,090
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 అక్టోబర్ 2021 49,090 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,090 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,090 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,350 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,200 +10.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,190 +220.00
10 అక్టోబర్ 2021 47,970 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 47,970 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 47,970 -90.00
07 అక్టోబర్ 2021 48,060 +160.00
షాడోల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,090
షాడోల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,420
షాడోల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,108
షాడోల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,460
షాడోల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (16 అక్టోబర్) 49,090
షాడోల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,690
షాడోల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,700
షాడోల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,759
షాడోల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,270
షాడోల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,700
షాడోల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,460
షాడోల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,010
షాడోల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,338
షాడోల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,460
షాడోల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,320
షాడోల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,590
షాడోల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,990
షాడోల్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,905
షాడోల్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,990
షాడోల్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,460
షాడోల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

షాడోల్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 17 అక్టోబర్ 2021
64,430.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 అక్టోబర్ 2021 64,430 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,430 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,430 +1,340.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,090 -170.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,260 -50.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,310 +550.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,760 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,760 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 62,760 +260.00
07 అక్టోబర్ 2021 62,500 +20.00
షాడోల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,430
షాడోల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,080
షాడోల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 62,746
షాడోల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,080
షాడోల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (16 అక్టోబర్) 64,430
షాడోల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,890
షాడోల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,820
షాడోల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,798
షాడోల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,460
షాడోల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,820
షాడోల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,870
షాడోల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,230
షాడోల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,569
షాడోల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,870
షాడోల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,570
షాడోల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,910
షాడోల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,670
షాడోల్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,055
షాడోల్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,800
షాడోల్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,870
షాడోల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర