షాడోల్, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

షాడోల్ : బంగారు రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2022
49,530
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,530 +190.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,340 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,610 +10.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,600 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,600 -590.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 50,190 +590.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 49,600 +200.00
20 సెప్టెంబర్ 2022 49,400 -80.00
19 సెప్టెంబర్ 2022 49,480 -30.00
18 సెప్టెంబర్ 2022 49,510 +0.00
షాడోల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,770
షాడోల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,340
షాడోల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,053
షాడోల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,160
షాడోల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 49,530
షాడోల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,700
షాడోల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,850
షాడోల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,814
షాడోల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,500
షాడోల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,850
షాడోల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,400
షాడోల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,550
షాడోల్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,039
షాడోల్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,750
షాడోల్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,550
షాడోల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,970
షాడోల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,420
షాడోల్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,128
షాడోల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,100
షాడోల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,970
షాడోల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

షాడోల్ : వెండి రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2022
55,400.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,400 +120.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,280 -960.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,240 +10.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,230 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,230 -1,730.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 57,960 +690.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 57,270 +970.00
20 సెప్టెంబర్ 2022 56,300 -300.00
19 సెప్టెంబర్ 2022 56,600 -60.00
18 సెప్టెంబర్ 2022 56,660 +10.00
షాడోల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,960
షాడోల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,410
షాడోల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,377
షాడోల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,410
షాడోల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 55,400
షాడోల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,500
షాడోల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,080
షాడోల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 56,992
షాడోల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,400
షాడోల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,080
షాడోల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,920
షాడోల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,740
షాడోల్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,069
షాడోల్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,760
షాడోల్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,760
షాడోల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,860
షాడోల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,510
షాడోల్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,539
షాడోల్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,620
షాడోల్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,510
షాడోల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర