జైపూర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

జైపూర్ : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
62,540
+220.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 62,320 -950.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,270 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,270 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,260 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,530 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,860 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,510 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,560 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,560 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,550 +0.00
జైపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,270
జైపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,320
జైపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,030
జైపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,260
జైపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 62,320
జైపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,860
జైపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,760
జైపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,965
జైపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,860
జైపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,530
జైపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,320
జైపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,540
జైపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,187
జైపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,490
జైపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,980
జైపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,540
జైపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,290
జైపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,905
జైపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,470
జైపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,490
జైపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జైపూర్ : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
75,780.00
-90.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 75,870 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,680 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,670 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,670 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,250 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,110 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,440 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,150 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,140 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,140 +10.00
జైపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,680
జైపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 75,870
జైపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,223
జైపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,670
జైపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 75,870
జైపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,250
జైపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,090
జైపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,667
జైపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,380
జైపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,250
జైపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,930
జైపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,710
జైపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,585
జైపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,770
జైపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,730
జైపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,820
జైపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,760
జైపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,181
జైపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,810
జైపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,770
జైపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర