ఫెక్, నాగాలాండ్ : బంగారం & వెండి ధర

ఫెక్ : బంగారు రేటు

18 ఆగస్టు 2022
52,030
+290.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 51,740 -340.00
16 ఆగస్టు 2022 52,080 -730.00
15 ఆగస్టు 2022 52,810 +10.00
14 ఆగస్టు 2022 52,800 +0.00
13 ఆగస్టు 2022 52,800 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 52,790 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,520 +90.00
10 ఆగస్టు 2022 52,430 -30.00
09 ఆగస్టు 2022 52,460 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 52,460 +400.00
ఫెక్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,890
ఫెక్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,680
ఫెక్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,338
ఫెక్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,680
ఫెక్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 51,740
ఫెక్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,580
ఫెక్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,730
ఫెక్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,215
ఫెక్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,930
ఫెక్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,730
ఫెక్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,140
ఫెక్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,600
ఫెక్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,305
ఫెక్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,270
ఫెక్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,150
ఫెక్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,200
ఫెక్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,270
ఫెక్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,136
ఫెక్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,690
ఫెక్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,340
ఫెక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఫెక్ : వెండి రేటు

18 ఆగస్టు 2022
57,540.00
+260.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 57,280 -840.00
16 ఆగస్టు 2022 58,120 -1,580.00
15 ఆగస్టు 2022 59,700 +0.00
14 ఆగస్టు 2022 59,700 +10.00
13 ఆగస్టు 2022 59,690 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 59,690 +960.00
11 ఆగస్టు 2022 58,730 -580.00
10 ఆగస్టు 2022 59,310 -110.00
09 ఆగస్టు 2022 59,420 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,420 +1,680.00
ఫెక్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,700
ఫెక్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,280
ఫెక్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,649
ఫెక్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,600
ఫెక్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 57,280
ఫెక్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,120
ఫెక్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,930
ఫెక్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,264
ఫెక్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,960
ఫెక్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,960
ఫెక్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 64,080
ఫెక్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,710
ఫెక్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,749
ఫెక్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,830
ఫెక్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,710
ఫెక్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,700
ఫెక్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,390
ఫెక్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,184
ఫెక్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,700
ఫెక్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,610
ఫెక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర