పిథోరగ h ్, ఉత్తరాఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

పిథోరగ h ్ : బంగారు రేటు

08 ఆగస్టు 2022
52,110
+260.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 51,850 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,850 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 51,840 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,150 -530.00
03 ఆగస్టు 2022 52,680 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,570 +100.00
01 ఆగస్టు 2022 51,470 -50.00
31 జూలై 2022 51,520 -1,320.00
30 జూలై 2022 52,840 +310.00
29 జూలై 2022 52,530 +590.00
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,680
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,470
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,916
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,470
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 51,850
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,370
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,520
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,013
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,730
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,520
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,940
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,400
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,104
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,070
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,940
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,990
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,070
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,936
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,490
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,140
పిథోరగ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పిథోరగ h ్ : వెండి రేటు

08 ఆగస్టు 2022
58,470.00
+960.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 57,510 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 57,510 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 57,500 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,120 +370.00
03 ఆగస్టు 2022 57,750 +150.00
02 ఆగస్టు 2022 57,600 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,370 +640.00
31 జూలై 2022 57,730 -1,600.00
30 జూలై 2022 59,330 +330.00
29 జూలై 2022 59,000 +2,840.00
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 58,370
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,500
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,766
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,370
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 57,510
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,890
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,710
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,039
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,730
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,730
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,830
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,480
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,507
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,590
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,480
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,450
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,160
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,941
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,450
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,370
పిథోరగ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర