జాబువా, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

జాబువా : బంగారు రేటు

24 మార్చి 2023
59,970
+140.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 59,830 +840.00
22 మార్చి 2023 58,990 +140.00
21 మార్చి 2023 58,850 -840.00
20 మార్చి 2023 59,690 +50.00
19 మార్చి 2023 59,640 +10.00
18 మార్చి 2023 59,630 +0.00
17 మార్చి 2023 59,630 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,210 -320.00
15 మార్చి 2023 58,530 +880.00
14 మార్చి 2023 57,650 -130.00
జాబువా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,830
జాబువా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,020
జాబువా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,318
జాబువా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,950
జాబువా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 59,830
జాబువా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,890
జాబువా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,510
జాబువా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,477
జాబువా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,890
జాబువా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,920
జాబువా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,260
జాబువా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,100
జాబువా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,460
జాబువా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,100
జాబువా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,170
జాబువా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,130
జాబువా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,470
జాబువా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,443
జాబువా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,870
జాబువా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,100
జాబువా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జాబువా : వెండి రేటు

24 మార్చి 2023
71,170.00
+820.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 70,350 +970.00
22 మార్చి 2023 69,380 +850.00
21 మార్చి 2023 68,530 -360.00
20 మార్చి 2023 68,890 +160.00
19 మార్చి 2023 68,730 +0.00
18 మార్చి 2023 68,730 +10.00
17 మార్చి 2023 68,720 +2,070.00
16 మార్చి 2023 66,650 -750.00
15 మార్చి 2023 67,400 +420.00
14 మార్చి 2023 66,980 +330.00
జాబువా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,350
జాబువా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,910
జాబువా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,739
జాబువా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,520
జాబువా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 70,350
జాబువా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,480
జాబువా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,730
జాబువా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,436
జాబువా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,040
జాబువా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,640
జాబువా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,940
జాబువా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,060
జాబువా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,943
జాబువా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,380
జాబువా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,000
జాబువా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,770
జాబువా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,060
జాబువా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,936
జాబువా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,230
జాబువా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,370
జాబువా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర