తుమ్కూర్, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

తుమ్కూర్ : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
62,740
+170.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 62,570 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,620 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,620 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,610 +0.00
24 నవంబర్ 2023 61,610 +310.00
23 నవంబర్ 2023 61,300 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,240 -180.00
21 నవంబర్ 2023 61,420 +500.00
20 నవంబర్ 2023 60,920 -30.00
19 నవంబర్ 2023 60,950 +0.00
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,570
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,820
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,898
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,910
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 62,570
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,380
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,590
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,244
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,550
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,030
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,590
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,340
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,955
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,530
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,540
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,580
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,340
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,002
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,380
తుమ్కూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,490
తుమ్కూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

తుమ్కూర్ : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2023
75,710.00
+200.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 75,510 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,220 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,210 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,210 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,200 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,180 +130.00
22 నవంబర్ 2023 73,050 -460.00
21 నవంబర్ 2023 73,510 +560.00
20 నవంబర్ 2023 72,950 -460.00
19 నవంబర్ 2023 73,410 +0.00
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 75,510
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,150
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,448
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,440
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 75,510
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,000
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,770
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,649
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,840
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,790
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,890
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,820
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,249
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,880
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,830
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,460
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,940
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,121
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,110
తుమ్కూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,460
తుమ్కూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర