బౌధ్, ఒడిశా : బంగారం & వెండి ధర

బౌధ్ : బంగారు రేటు

18 ఆగస్టు 2022
51,720
+190.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 51,530 -330.00
16 ఆగస్టు 2022 51,860 -720.00
15 ఆగస్టు 2022 52,580 +0.00
14 ఆగస్టు 2022 52,580 +0.00
13 ఆగస్టు 2022 52,580 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 52,570 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,300 +90.00
10 ఆగస్టు 2022 52,210 -30.00
09 ఆగస్టు 2022 52,240 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 52,240 +400.00
బౌధ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,660
బౌధ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,460
బౌధ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,118
బౌధ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,460
బౌధ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 51,530
బౌధ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,360
బౌధ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,510
బౌధ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,999
బౌధ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,710
బౌధ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,510
బౌధ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,930
బౌధ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,380
బౌధ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,088
బౌధ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,060
బౌధ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,930
బౌధ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,980
బౌధ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,050
బౌధ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,922
బౌధ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,480
బౌధ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,120
బౌధ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బౌధ్ : వెండి రేటు

18 ఆగస్టు 2022
57,100.00
+60.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 57,040 -830.00
16 ఆగస్టు 2022 57,870 -1,580.00
15 ఆగస్టు 2022 59,450 +10.00
14 ఆగస్టు 2022 59,440 +0.00
13 ఆగస్టు 2022 59,440 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 59,430 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,480 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,050 -120.00
09 ఆగస్టు 2022 59,170 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,170 +1,670.00
బౌధ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,450
బౌధ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,040
బౌధ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,399
బౌధ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,350
బౌధ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 57,040
బౌధ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,870
బౌధ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,700
బౌధ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,022
బౌధ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,710
బౌధ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,720
బౌధ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,810
బౌధ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,460
బౌధ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,491
బౌధ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,570
బౌధ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,460
బౌధ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,430
బౌధ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,140
బౌధ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,924
బౌధ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,430
బౌధ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,350
బౌధ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర