బౌధ్, ఒడిశా : బంగారం & వెండి ధర

బౌధ్ : బంగారు రేటు

28 ఫిబ్రవరి 2024
62,250
-140.00
తేదీ ధర మార్పు
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,390 +160.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,230 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,390 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,380 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,380 +360.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,020 -160.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 62,180 +10.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 62,170 +120.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 62,050 +190.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 61,860 +10.00
బౌధ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,900
బౌధ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,410
బౌధ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,203
బౌధ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,900
బౌధ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (27 ఫిబ్రవరి) 62,390
బౌధ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,410
బౌధ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,620
బౌధ్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,397
బౌధ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,410
బౌధ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,680
బౌధ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,720
బౌధ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,090
బౌధ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,527
బౌధ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,290
బౌధ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,270
బౌధ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,880
బౌధ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,780
బౌధ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,988
బౌధ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,880
బౌధ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,560
బౌధ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బౌధ్ : వెండి రేటు

28 ఫిబ్రవరి 2024
69,300.00
-140.00
తేదీ ధర మార్పు
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,440 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,690 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,700 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,690 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,680 +220.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,460 -440.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 70,900 -560.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 71,460 -30.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 71,490 -810.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 72,300 +10.00
బౌధ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,350
బౌధ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,440
బౌధ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,001
బౌధ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,350
బౌధ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (27 ఫిబ్రవరి) 69,440
బౌధ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,370
బౌధ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,890
బౌధ్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,176
బౌధ్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,370
బౌధ్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,360
బౌధ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,710
బౌధ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,350
బౌధ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,563
బౌధ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,700
బౌధ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,320
బౌధ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,280
బౌధ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,120
బౌధ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,696
బౌధ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,410
బౌధ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,280
బౌధ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర