తూర్పు గారో హిల్స్, మేఘాలయ : బంగారం & వెండి ధర

తూర్పు గారో హిల్స్ : బంగారు రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
73,280
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 73,280 +770.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,510 +320.00
14 ఏప్రిల్ 2024 72,190 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 72,180 +0.00
12 ఏప్రిల్ 2024 72,180 +280.00
11 ఏప్రిల్ 2024 71,900 +430.00
10 ఏప్రిల్ 2024 71,470 -100.00
09 ఏప్రిల్ 2024 71,570 +410.00
08 ఏప్రిల్ 2024 71,160 +340.00
07 ఏప్రిల్ 2024 70,820 +0.00
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,280
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,530
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,163
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,530
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 73,280
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,300
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,920
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,162
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,920
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,900
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,130
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,640
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,452
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,130
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,850
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,650
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,850
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,628
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,650
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,910
తూర్పు గారో హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

తూర్పు గారో హిల్స్ : వెండి రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
84,030.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 84,030 -320.00
15 ఏప్రిల్ 2024 84,350 +780.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,570 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,560 +0.00
12 ఏప్రిల్ 2024 83,560 +170.00
11 ఏప్రిల్ 2024 83,390 +270.00
10 ఏప్రిల్ 2024 83,120 +200.00
09 ఏప్రిల్ 2024 82,920 +560.00
08 ఏప్రిల్ 2024 82,360 +1,040.00
07 ఏప్రిల్ 2024 81,320 +0.00
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,350
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,970
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,779
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,970
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 84,030
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,980
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,480
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,835
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,480
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,440
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,610
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,340
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,205
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,610
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,460
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,640
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 71,150
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,444
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,640
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,630
తూర్పు గారో హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర