తూర్పు గారో హిల్స్, మేఘాలయ : బంగారం & వెండి ధర

తూర్పు గారో హిల్స్ : బంగారు రేటు

03 అక్టోబర్ 2022
50,540
+170.00
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2022 50,370 +10.00
01 అక్టోబర్ 2022 50,360 +0.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 50,360 +90.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 50,270 +150.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 50,120 +450.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,670 +190.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,480 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,750 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,750 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,740 -600.00
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 50,370
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,360
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,365
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,360
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) 50,370
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,920
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,480
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,203
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,310
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,360
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,860
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,000
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,965
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,650
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 51,000
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,550
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,700
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,187
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,900
తూర్పు గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,700
తూర్పు గారో హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

తూర్పు గారో హిల్స్ : వెండి రేటు

03 అక్టోబర్ 2022
57,580.00
+550.00
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2022 57,030 +10.00
01 అక్టోబర్ 2022 57,020 +0.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 57,020 +800.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 56,220 -450.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 56,670 +1,110.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,560 +120.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,440 -960.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,400 +10.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,390 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,390 -1,740.00
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 57,030
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 57,020
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 57,025
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,020
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) 57,030
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,130
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,560
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,648
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,560
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,020
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,670
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,240
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,157
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,570
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,240
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,090
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,900
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,234
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,930
తూర్పు గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,930
తూర్పు గారో హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర