రాజ్‌కోట్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

రాజ్‌కోట్ : బంగారు రేటు

23 మార్చి 2023
59,480
+480.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 59,000 +140.00
21 మార్చి 2023 58,860 -850.00
20 మార్చి 2023 59,710 +60.00
19 మార్చి 2023 59,650 +0.00
18 మార్చి 2023 59,650 +10.00
17 మార్చి 2023 59,640 +1,410.00
16 మార్చి 2023 58,230 -320.00
15 మార్చి 2023 58,550 +880.00
14 మార్చి 2023 57,670 -130.00
13 మార్చి 2023 57,800 +1,480.00
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,710
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,040
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,220
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,960
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 59,000
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,900
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,530
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,493
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,900
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,930
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,270
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,120
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,493
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,120
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,180
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,140
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,490
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,458
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,880
రాజ్‌కోట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,110
రాజ్‌కోట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రాజ్‌కోట్ : వెండి రేటు

23 మార్చి 2023
69,680.00
+280.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 69,400 +850.00
21 మార్చి 2023 68,550 -360.00
20 మార్చి 2023 68,910 +160.00
19 మార్చి 2023 68,750 +0.00
18 మార్చి 2023 68,750 +10.00
17 మార్చి 2023 68,740 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,660 -760.00
15 మార్చి 2023 67,420 +420.00
14 మార్చి 2023 67,000 +330.00
13 మార్చి 2023 66,670 +3,760.00
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 69,400
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,930
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,547
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,540
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 69,400
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,500
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,750
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,453
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,060
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,650
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,960
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,080
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,955
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,400
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,020
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,790
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,070
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,954
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,250
రాజ్‌కోట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,390
రాజ్‌కోట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర