ఒడిశా : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఒడిశా : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంగుల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
బాలేశ్వర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
బార్‌గ h ్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
భద్రక్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
బోలంగీర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
బౌధ్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
కటక్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
డియోగ arh ్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
ధెంకనల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
గజపతి 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
గంజాం 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
జగత్సింగ్‌పూర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
జాజ్‌పూర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
జార్సుగూడ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
కలహండి 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
కంధమాల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
కేంద్రపారా 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
కియోంజార్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
ఖోర్దా 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
కోరాపుట్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
మల్కన్‌గిరి 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
మయూరభంజ్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
నబరంగపూర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
నాయగర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
నుపర్హ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
పూరి 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
రాయగడ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
సంబల్పూర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
సోనాపూర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130
సుందర్‌గ h ్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130

ఒడిశా : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంగుల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
బాలేశ్వర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
బార్‌గ h ్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
భద్రక్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
బోలంగీర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
బౌధ్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
కటక్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
డియోగ arh ్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
ధెంకనల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
గజపతి 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
గంజాం 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
జగత్సింగ్‌పూర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
జాజ్‌పూర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
జార్సుగూడ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
కలహండి 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
కంధమాల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
కేంద్రపారా 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
కియోంజార్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
ఖోర్దా 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
కోరాపుట్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
మల్కన్‌గిరి 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
మయూరభంజ్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
నబరంగపూర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
నాయగర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
నుపర్హ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
పూరి 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
రాయగడ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
సంబల్పూర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
సోనాపూర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220
సుందర్‌గ h ్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,220