పూర్నియా, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

పూర్నియా : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
62,460
+170.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 62,290 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,250 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,240 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,230 +720.00
30 నవంబర్ 2023 62,510 -320.00
29 నవంబర్ 2023 62,830 +340.00
28 నవంబర్ 2023 62,490 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,540 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,530 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,530 +10.00
పూర్నియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,250
పూర్నియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,290
పూర్నియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,003
పూర్నియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,230
పూర్నియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 62,290
పూర్నియా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,830
పూర్నియా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,740
పూర్నియా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,940
పూర్నియా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,830
పూర్నియా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,510
పూర్నియా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,300
పూర్నియా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,520
పూర్నియా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,165
పూర్నియా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,470
పూర్నియా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,950
పూర్నియా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,510
పూర్నియా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,260
పూర్నియా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,881
పూర్నియా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,450
పూర్నియా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,470
పూర్నియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పూర్నియా : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
75,710.00
-130.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 75,840 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,650 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,640 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,640 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,220 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,080 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,410 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,120 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,110 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,110 +10.00
పూర్నియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,650
పూర్నియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 75,840
పూర్నియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,193
పూర్నియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,640
పూర్నియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 75,840
పూర్నియా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,220
పూర్నియా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,060
పూర్నియా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,638
పూర్నియా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,350
పూర్నియా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,220
పూర్నియా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,910
పూర్నియా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,690
పూర్నియా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,556
పూర్నియా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,740
పూర్నియా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,700
పూర్నియా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,790
పూర్నియా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,730
పూర్నియా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,152
పూర్నియా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,780
పూర్నియా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,740
పూర్నియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర