బెంగళూరు గ్రామీణ, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

బెంగళూరు గ్రామీణ : బంగారు రేటు

10 ఆగస్టు 2022
52,330
+60.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 52,270 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,260 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 51,860 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,860 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 51,860 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,170 -520.00
03 ఆగస్టు 2022 52,690 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,580 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,490 -50.00
31 జూలై 2022 51,540 -1,310.00
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,690
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,490
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,004
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,490
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) 52,270
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,380
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,540
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,027
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,740
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,540
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,950
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,410
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,116
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,090
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,960
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,010
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,080
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,949
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,500
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,150
బెంగళూరు గ్రామీణ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బెంగళూరు గ్రామీణ : వెండి రేటు

10 ఆగస్టు 2022
58,660.00
-540.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 59,200 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,200 +1,670.00
07 ఆగస్టు 2022 57,530 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 57,520 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 57,520 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,140 +370.00
03 ఆగస్టు 2022 57,770 +160.00
02 ఆగస్టు 2022 57,610 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,380 +630.00
31 జూలై 2022 57,750 -1,600.00
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,200
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,520
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,097
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,380
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) 59,200
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,900
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,720
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,051
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,740
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,750
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,850
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,490
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,524
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,610
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,490
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,470
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,170
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,958
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,470
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,380
బెంగళూరు గ్రామీణ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర