బెంగళూరు గ్రామీణ, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

బెంగళూరు గ్రామీణ : బంగారు రేటు

28 ఫిబ్రవరి 2024
62,260
-160.00
తేదీ ధర మార్పు
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,420 +160.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,260 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,420 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,410 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,410 +360.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,050 -160.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 62,210 +10.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 62,200 +120.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 62,080 +190.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 61,890 +0.00
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,930
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,440
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,235
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,930
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (27 ఫిబ్రవరి) 62,420
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,440
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,650
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,429
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,440
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,720
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,750
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,120
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,559
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,320
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,310
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,920
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,820
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,021
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,910
బెంగళూరు గ్రామీణ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,590
బెంగళూరు గ్రామీణ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బెంగళూరు గ్రామీణ : వెండి రేటు

28 ఫిబ్రవరి 2024
69,170.00
-300.00
తేదీ ధర మార్పు
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,470 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,720 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,730 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,730 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,720 +230.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,490 -450.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 70,940 -560.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 71,500 -30.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 71,530 -800.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 72,330 +0.00
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,380
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,470
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,037
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,380
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (27 ఫిబ్రవరి) 69,470
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,400
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,920
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,214
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,400
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,400
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,750
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,390
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,602
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,740
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,360
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,320
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,150
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,734
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,440
బెంగళూరు గ్రామీణ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,320
బెంగళూరు గ్రామీణ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర