ఉస్మానాబాద్, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

ఉస్మానాబాద్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 అక్టోబర్ 2021
48,520
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 అక్టోబర్ 2021 48,520 -90.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,610 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,390 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,400 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,320 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,040 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,040 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,040 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,040 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,300 +150.00
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,040
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,370
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,191
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,410
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (22 అక్టోబర్) 48,520
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,640
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,650
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,711
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,220
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,650
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,410
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,960
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,288
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,410
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,270
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,530
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,940
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,854
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,940
ఉస్మానాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,410
ఉస్మానాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉస్మానాబాద్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 23 అక్టోబర్ 2021
66,540.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 అక్టోబర్ 2021 66,540 -600.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,140 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,960 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,750 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,750 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,360 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,360 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,360 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,360 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,030 -160.00
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,140
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,010
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,470
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,010
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (22 అక్టోబర్) 66,540
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,820
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,750
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,734
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,390
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,750
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,800
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,170
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,502
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,800
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,500
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,830
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,600
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,984
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,730
ఉస్మానాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,800
ఉస్మానాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర