మోర్బి, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

మోర్బి : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
48,980
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 48,980 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,580 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,580 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,580 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,680 +230.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,450 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,460 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,380 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,100 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,100 +0.00
మోర్బి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,100
మోర్బి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,430
మోర్బి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,309
మోర్బి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,470
మోర్బి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 48,980
మోర్బి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,700
మోర్బి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,710
మోర్బి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,772
మోర్బి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,290
మోర్బి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,710
మోర్బి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,480
మోర్బి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,020
మోర్బి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,352
మోర్బి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,480
మోర్బి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,330
మోర్బి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,600
మోర్బి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,000
మోర్బి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,916
మోర్బి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,000
మోర్బి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,480
మోర్బి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మోర్బి : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,280.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,280 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,620 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,620 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,620 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,230 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,050 +1,220.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,830 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,840 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,440 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,440 +0.00
మోర్బి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,280
మోర్బి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,090
మోర్బి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,946
మోర్బి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,090
మోర్బి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,280
మోర్బి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,910
మోర్బి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,830
మోర్బి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,815
మోర్బి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,470
మోర్బి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,830
మోర్బి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,890
మోర్బి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,250
మోర్బి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,587
మోర్బి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,890
మోర్బి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,590
మోర్బి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,930
మోర్బి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,690
మోర్బి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,075
మోర్బి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,820
మోర్బి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,890
మోర్బి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర