ఖోవై, త్రిపుర : బంగారం & వెండి ధర

ఖోవై : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
60,150
+740.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,410 +0.00
29 మార్చి 2023 59,410 -290.00
28 మార్చి 2023 59,700 +650.00
27 మార్చి 2023 59,050 -730.00
26 మార్చి 2023 59,780 +10.00
25 మార్చి 2023 59,770 +0.00
24 మార్చి 2023 59,770 -280.00
23 మార్చి 2023 60,050 +840.00
22 మార్చి 2023 59,210 +140.00
21 మార్చి 2023 59,070 -840.00
ఖోవై బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 60,050
ఖోవై బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,220
ఖోవై బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 58,003
ఖోవై బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,150
ఖోవై బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,410
ఖోవై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 58,100
ఖోవై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,720
ఖోవై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,686
ఖోవై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 58,100
ఖోవై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,120
ఖోవై బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,470
ఖోవై బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,310
ఖోవై బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,668
ఖోవై బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,310
ఖోవై బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,380
ఖోవై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,330
ఖోవై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,670
ఖోవై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,644
ఖోవై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 54,070
ఖోవై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,300
ఖోవై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఖోవై : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
72,410.00
+1,240.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 71,170 +0.00
29 మార్చి 2023 71,170 +170.00
28 మార్చి 2023 71,000 +610.00
27 మార్చి 2023 70,390 -400.00
26 మార్చి 2023 70,790 +0.00
25 మార్చి 2023 70,790 +10.00
24 మార్చి 2023 70,780 +170.00
23 మార్చి 2023 70,610 +980.00
22 మార్చి 2023 69,630 +850.00
21 మార్చి 2023 68,780 -370.00
ఖోవై వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 71,170
ఖోవై వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,140
ఖోవై వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,123
ఖోవై వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,760
ఖోవై వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 71,170
ఖోవై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,740
ఖోవై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,970
ఖోవై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,681
ఖోవై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,300
ఖోవై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,880
ఖోవై వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,200
ఖోవై వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,310
ఖోవై వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,198
ఖోవై వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,630
ఖోవై వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,260
ఖోవై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 70,030
ఖోవై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,300
ఖోవై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,188
ఖోవై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,470
ఖోవై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,630
ఖోవై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర