రంగారెడ్డి, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

రంగారెడ్డి : బంగారు రేటు

18 ఆగస్టు 2022
51,780
+190.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 51,590 -340.00
16 ఆగస్టు 2022 51,930 -720.00
15 ఆగస్టు 2022 52,650 +0.00
14 ఆగస్టు 2022 52,650 +0.00
13 ఆగస్టు 2022 52,650 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 52,640 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,370 +90.00
10 ఆగస్టు 2022 52,280 -30.00
09 ఆగస్టు 2022 52,310 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 52,310 +410.00
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,730
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,530
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,186
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,530
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 51,590
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,430
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,580
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,068
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,780
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,580
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,990
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,450
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,156
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,130
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,000
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,050
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,120
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,989
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,540
రంగారెడ్డి బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,190
రంగారెడ్డి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రంగారెడ్డి : వెండి రేటు

18 ఆగస్టు 2022
57,230.00
+120.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 57,110 -840.00
16 ఆగస్టు 2022 57,950 -1,580.00
15 ఆగస్టు 2022 59,530 +10.00
14 ఆగస్టు 2022 59,520 +0.00
13 ఆగస్టు 2022 59,520 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 59,510 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,560 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,130 -120.00
09 ఆగస్టు 2022 59,250 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 59,240 +1,670.00
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,530
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,110
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,477
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,430
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 57,110
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,950
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,770
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,099
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,790
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,790
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,900
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,540
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,572
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,650
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,540
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,520
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,220
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,006
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,520
రంగారెడ్డి వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,430
రంగారెడ్డి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర