అగర్ మాల్వా, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

అగర్ మాల్వా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 05 జూలై 2022
53,400
+210.00
తేదీ ధర మార్పు
04 జూలై 2022 53,190 +1,440.00
03 జూలై 2022 51,750 +0.00
02 జూలై 2022 51,750 +0.00
01 జూలై 2022 51,750 -220.00
30 జూన్ 2022 51,970 -100.00
29 జూన్ 2022 52,070 +180.00
28 జూన్ 2022 51,890 +30.00
27 జూన్ 2022 51,860 +30.00
26 జూన్ 2022 51,830 +0.00
26 జూన్ 2022 51,830 -150.00
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,190
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,750
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,110
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,750
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (04 జూలై) 53,190
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,970
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,420
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,128
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,100
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,970
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,020
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,090
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,962
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,520
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,160
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,580
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,450
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,397
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,850
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,520
అగర్ మాల్వా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అగర్ మాల్వా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 05 జూలై 2022
59,220.00
+60.00
తేదీ ధర మార్పు
04 జూలై 2022 59,160 -600.00
03 జూలై 2022 59,760 +0.00
02 జూలై 2022 59,760 +0.00
01 జూలై 2022 59,760 -750.00
30 జూన్ 2022 60,510 -490.00
29 జూన్ 2022 61,000 -410.00
28 జూన్ 2022 61,410 +200.00
27 జూన్ 2022 61,210 +250.00
26 జూన్ 2022 60,960 +0.00
26 జూన్ 2022 60,960 -1,270.00
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,760
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,160
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,610
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,760
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (04 జూలై) 59,160
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,860
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,510
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,539
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,620
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,510
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,480
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,190
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,973
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,480
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,400
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,690
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,480
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,843
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,140
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,480
అగర్ మాల్వా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర