అగర్ మాల్వా, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

అగర్ మాల్వా : బంగారు రేటు

30 మే 2023
60,030
+320.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 59,710 +80.00
28 మే 2023 59,630 +0.00
27 మే 2023 59,630 +10.00
26 మే 2023 59,620 -90.00
25 మే 2023 59,710 -380.00
24 మే 2023 60,090 -390.00
23 మే 2023 60,480 -20.00
22 మే 2023 60,500 -120.00
21 మే 2023 60,620 +10.00
20 మే 2023 60,610 +0.00
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,650
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,620
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,602
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,080
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 59,710
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,300
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,590
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,310
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,590
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,070
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,830
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,020
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,847
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,950
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,580
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,890
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,510
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,477
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,890
అగర్ మాల్వా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,920
అగర్ మాల్వా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అగర్ మాల్వా : వెండి రేటు

30 మే 2023
71,070.00
-180.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 71,250 -180.00
28 మే 2023 71,430 +10.00
27 మే 2023 71,420 +0.00
26 మే 2023 71,420 +1,080.00
25 మే 2023 70,340 -830.00
24 మే 2023 71,170 -1,090.00
23 మే 2023 72,260 -570.00
22 మే 2023 72,830 -620.00
21 మే 2023 73,450 +0.00
20 మే 2023 73,450 +10.00
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,070
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,340
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,987
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,480
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 71,250
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,260
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,290
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,892
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,370
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,480
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,360
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,910
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,052
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,520
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,360
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,480
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,730
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,436
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,040
అగర్ మాల్వా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,640
అగర్ మాల్వా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర