లాంగ్లెంగ్, నాగాలాండ్ : బంగారం & వెండి ధర

లాంగ్లెంగ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 27 అక్టోబర్ 2021
49,550
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 అక్టోబర్ 2021 49,550 +420.00
25 అక్టోబర్ 2021 49,130 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,730 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,730 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,730 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,830 +230.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,600 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,610 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,530 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,250 +0.00
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,550
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,580
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,499
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,620
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (26 అక్టోబర్) 49,550
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,850
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,860
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,919
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,440
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,860
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,630
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,170
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,502
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,630
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,480
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,750
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,150
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 49,068
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,150
లాంగ్లెంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,630
లాంగ్లెంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

లాంగ్లెంగ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 27 అక్టోబర్ 2021
67,990.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 అక్టోబర్ 2021 67,990 +500.00
25 అక్టోబర్ 2021 67,490 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,830 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,830 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,830 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,440 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,250 +1,220.00
19 అక్టోబర్ 2021 65,030 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 65,040 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,640 +0.00
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,990
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,280
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 64,294
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,280
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (26 అక్టోబర్) 67,990
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,110
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,020
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 64,013
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,670
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 60,020
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 70,100
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,440
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,788
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 70,100
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,780
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 72,150
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,900
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,291
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,040
లాంగ్లెంగ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 70,100
లాంగ్లెంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర