బిజ్నోర్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

బిజ్నోర్ : బంగారు రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2022
49,490
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,490 +190.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,300 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,570 +10.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,560 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,560 -590.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 50,150 +590.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 49,560 +200.00
20 సెప్టెంబర్ 2022 49,360 -80.00
19 సెప్టెంబర్ 2022 49,440 -30.00
18 సెప్టెంబర్ 2022 49,470 +0.00
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,730
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,300
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,013
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,120
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 49,490
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,660
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,810
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,773
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,460
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,810
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,360
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,510
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,999
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,710
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,510
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,930
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,380
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,088
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,060
బిజ్నోర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,930
బిజ్నోర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బిజ్నోర్ : వెండి రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2022
55,360.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,360 +120.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,240 -950.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,190 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,190 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,180 -1,740.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 57,920 +700.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 57,220 +960.00
20 సెప్టెంబర్ 2022 56,260 -300.00
19 సెప్టెంబర్ 2022 56,560 -50.00
18 సెప్టెంబర్ 2022 56,610 +0.00
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,920
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,370
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,333
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,370
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 55,360
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,450
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,040
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 56,945
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,350
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,040
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,870
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,700
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,022
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,710
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,720
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,810
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,460
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,491
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,570
బిజ్నోర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,460
బిజ్నోర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర