ముంగెర్, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

ముంగెర్ : బంగారు రేటు

16 జూలై 2024
73,610
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 73,610 +210.00
14 జూలై 2024 73,400 +0.00
13 జూలై 2024 73,400 +10.00
12 జూలై 2024 73,390 -20.00
11 జూలై 2024 73,410 +610.00
10 జూలై 2024 72,800 +280.00
09 జూలై 2024 72,520 +90.00
08 జూలై 2024 72,430 -690.00
07 జూలై 2024 73,120 +10.00
06 జూలై 2024 73,110 +10.00
ముంగెర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,610
ముంగెర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,620
ముంగెర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,883
ముంగెర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,690
ముంగెర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 73,610
ముంగెర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,020
ముంగెర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,070
ముంగెర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,700
ముంగెర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,720
ముంగెర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,620
ముంగెర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,550
ముంగెర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,730
ముంగెర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,257
ముంగెర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,730
ముంగెర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,710
ముంగెర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,950
ముంగెర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,220
ముంగెర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,268
ముంగెర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,220
ముంగెర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,500
ముంగెర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ముంగెర్ : వెండి రేటు

16 జూలై 2024
92,590.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 92,590 -470.00
14 జూలై 2024 93,060 +10.00
13 జూలై 2024 93,050 +10.00
12 జూలై 2024 93,040 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,070 +1,160.00
10 జూలై 2024 92,910 +60.00
09 జూలై 2024 92,850 +340.00
08 జూలై 2024 92,510 -950.00
07 జూలై 2024 93,460 +0.00
06 జూలై 2024 93,460 +10.00
ముంగెర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,070
ముంగెర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,540
ముంగెర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,495
ముంగెర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,540
ముంగెర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 92,590
ముంగెర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,920
ముంగెర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,130
ముంగెర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,505
ముంగెర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,710
ముంగెర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,380
ముంగెర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,240
ముంగెర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,930
ముంగెర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,158
ముంగెర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,070
ముంగెర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,700
ముంగెర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,970
ముంగెర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,630
ముంగెర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,716
ముంగెర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,630
ముంగెర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,780
ముంగెర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర