దక్షిణ జిల్లా, సిక్కిం : బంగారం & వెండి ధర

దక్షిణ జిల్లా : బంగారు రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
59,170
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 59,170 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,430 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,430 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,430 +130.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,300 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,860 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,700 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,700 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,460 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,450 +0.00
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,860
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,020
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,464
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,800
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 59,170
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,840
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,610
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,268
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,650
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,760
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,330
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,570
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,536
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,570
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,330
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,490
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,440
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,445
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,490
దక్షిణ జిల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,560
దక్షిణ జిల్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దక్షిణ జిల్లా : వెండి రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
72,380.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,380 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,600 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,600 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,590 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,330 -150.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,480 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,810 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,800 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,370 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,370 +10.00
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,230
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,100
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,925
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,220
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 72,380
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,800
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,260
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,447
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,450
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,800
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,820
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,290
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 74,001
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,290
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,890
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,370
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,650
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,824
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 73,080
దక్షిణ జిల్లా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,280
దక్షిణ జిల్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర